Synonimy do słowa ODSKOCZYĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: ODSKOCZYĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa ODSKOCZYĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

ODSKOCZYĆ
to inaczej:

cofnąć się, uciec, uniknąćODSKOCZYĆ
to inaczej:

przegonić (pot.), prześcignąć, wyprzedzić, wysforować się, zdystansowaćODSKOCZYĆ
to inaczej:

prześcignąć, przegonić, uciec, zdystansować, wyprzedzić, wysforować sięPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

ODSKOCZYĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa odskoczyć?", są:

1. Odskoczyć to inaczej cofnąć się, uciec, uniknąć.
2. Odskoczyć to inaczej przegonić (pot.), prześcignąć, wyprzedzić, wysforować się, zdystansować.
3. Odskoczyć to inaczej prześcignąć, przegonić, uciec, zdystansować, wyprzedzić, wysforować się.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa ODSKOCZYĆ

ODSKOCZYĆ
cofnąć się, uciec, uniknąć
ODSKOCZYĆ
przegonić (pot.), prześcignąć, wyprzedzić, wysforować się, zdystansować
ODSKOCZYĆ
prześcignąć, przegonić, uciec, zdystansować, wyprzedzić, wysforować się

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok ODSKOCZYĆ

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: ODSKOCZYĆ

Quantcast