Synonimy do słowa OGLĘDZINY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: OGLĘDZINY.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa OGLĘDZINY

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

OGLĘDZINY
to inaczej:

inspekcja, kontrola, lustracja, przegląd, weryfikacja, wizytacja, auditing (podrz.), audyt (podrz.), kontrola urzędowa (podrz.), rewizja (podrz.)OGLĘDZINY
to inaczej:

inspekcja, kontrola, lustracja, przegląd, rewizjaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

OGLĘDZINY inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa oględziny?", są:

1. Oględziny to inaczej inspekcja, kontrola, lustracja, przegląd, weryfikacja, wizytacja, auditing (podrz.), audyt (podrz.), kontrola urzędowa (podrz.), rewizja (podrz.).
2. Oględziny to inaczej inspekcja, kontrola, lustracja, przegląd, rewizja.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa OGLĘDZINY

OGLĘDZINY
inspekcja, kontrola, lustracja, przegląd, weryfikacja, wizytacja, auditing (podrz.), audyt (podrz.), kontrola urzędowa (podrz.), rewizja (podrz.)
OGLĘDZINY
inspekcja, kontrola, lustracja, przegląd, rewizja

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok OGLĘDZINY

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

7×2 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: OGLĘDZINY

Quantcast