Synonimy do słowa OGORZAŁY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: OGORZAŁY.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa OGORZAŁY

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

OGORZAŁY
to inaczej:

ciemny, nalany, opalony, rumiany, smagły, śniadyOGORZAŁY
to inaczej:

doświadczony, hartowny, zahartowany, zaprawionyOGORZAŁY
to inaczej:

odymiony, ogorzały (przestarz.), okopcony, opalony, osmalony, pokryty sadzą, poopalany, sczerniały od ogniaOGORZAŁY
to inaczej:

sczerniały, opalony, poopalany, osmalony, odymiony, rumiany, okopcony, ciemny, nalany, pokryty sadzą, smagły, śniadyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

OGORZAŁY inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa ogorzały?", są:

1. Ogorzały to inaczej ciemny, nalany, opalony, rumiany, smagły, śniady.
2. Ogorzały to inaczej doświadczony, hartowny, zahartowany, zaprawiony.
3. Ogorzały to inaczej odymiony, ogorzały (przestarz.), okopcony, opalony, osmalony, pokryty sadzą, poopalany, sczerniały od ognia.
4. Ogorzały to inaczej sczerniały, opalony, poopalany, osmalony, odymiony, rumiany, okopcony, ciemny, nalany, pokryty sadzą, smagły, śniady.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa OGORZAŁY

OGORZAŁY
ciemny, nalany, opalony, rumiany, smagły, śniady
OGORZAŁY
doświadczony, hartowny, zahartowany, zaprawiony
OGORZAŁY
odymiony, ogorzały (przestarz.), okopcony, opalony, osmalony, pokryty sadzą, poopalany, sczerniały od ognia
OGORZAŁY
sczerniały, opalony, poopalany, osmalony, odymiony, rumiany, okopcony, ciemny, nalany, pokryty sadzą, smagły, śniady

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok OGORZAŁY

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

5×7 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: OGORZAŁY

Quantcast