Synonimy do słowa OKAZYWAĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: OKAZYWAĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa OKAZYWAĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 5 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

OKAZYWAĆ
to inaczej:

dawać do obejrzenia, dawać zobaczyć, demonstrować, pokazywaćOKAZYWAĆ
to inaczej:

demonstrować, manifestować, objawiać, pokazywać, przejawiać, ujawniać, uzewnętrzniać, wykazywać, wyrażać, zdradzaćOKAZYWAĆ
to inaczej:

legitymować sięOKAZYWAĆ
to inaczej:

wystawićOKAZYWAĆ
to inaczej:

dawać wyraz, wyrażać, demonstrować, manifestować, objawiać, przejawiać, ujawniać, uwidaczniać, uzewnętrzniać, zdradzaćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do OKAZYWAĆ.

NIE OKAZYWAĆ
to inaczej:

hamować się, opanowywać, powściągać, tłumić, ukrywaćOKAZYWAĆ CZEŚĆ
to inaczej:

kłaniać się, korzyć się, oddawać pokłonOKAZYWAĆ ŁASKĘ
to inaczej:

opiekować się, patronowaćOKAZYWAĆ POGARDĘ
to inaczej:

lekceważyć, maltretować, poniewierać, uwłaczać, źle traktowaćOKAZYWAĆ SIĘ
to inaczej:

wychodzić na jaw, zdarzać sięOKAZYWAĆ SIĘ
to inaczej:

jawić się, prezentować się, przedstawiać się, wychodzić na jawOKAZYWAĆ WZGARDĘ
to inaczej:

lekceważyć, pogardzaćOKAZYWAĆ ZAINTERESOWANIE
to inaczej:

ciekawić się, interesować się, wykazywać zainteresowanie, zajmować sięSzukaj synonimów do słowa

OKAZYWAĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa okazywać?", są:

1. Okazywać to inaczej dawać do obejrzenia, dawać zobaczyć, demonstrować, pokazywać.
2. Okazywać to inaczej demonstrować, manifestować, objawiać, pokazywać, przejawiać, ujawniać, uzewnętrzniać, wykazywać, wyrażać, zdradzać.
3. Okazywać to inaczej legitymować się.
4. Okazywać to inaczej wystawić.
5. Okazywać to inaczej dawać wyraz, wyrażać, demonstrować, manifestować, objawiać, przejawiać, ujawniać, uwidaczniać, uzewnętrzniać, zdradzać.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 5.

Synonimy słownikowe do słowa OKAZYWAĆ

OKAZYWAĆ
dawać do obejrzenia, dawać zobaczyć, demonstrować, pokazywać
OKAZYWAĆ
demonstrować, manifestować, objawiać, pokazywać, przejawiać, ujawniać, uzewnętrzniać, wykazywać, wyrażać, zdradzać
OKAZYWAĆ
legitymować się
OKAZYWAĆ
wystawić
OKAZYWAĆ
dawać wyraz, wyrażać, demonstrować, manifestować, objawiać, przejawiać, ujawniać, uwidaczniać, uzewnętrzniać, zdradzać

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok OKAZYWAĆ

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: OKAZYWAĆ

Quantcast