Synonimy do słowa OKOPAĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: OKOPAĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa OKOPAĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

OKOPAĆ
to inaczej:

kopać rów, robić okop, obwarować (nadrz.), oszańcować (nadrz.), ufortyfikować (nadrz.), umocnić (nadrz.)OKOPAĆ
to inaczej:

umocnić okopami, obwarować (nadrz.), oszańcować (nadrz.), ufortyfikować (nadrz.), umocnić (nadrz.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do OKOPAĆ.

Szukaj synonimów do słowa

OKOPAĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa okopać?", są:

1. Okopać to inaczej kopać rów, robić okop, obwarować (nadrz.), oszańcować (nadrz.), ufortyfikować (nadrz.), umocnić (nadrz.).
2. Okopać to inaczej umocnić okopami, obwarować (nadrz.), oszańcować (nadrz.), ufortyfikować (nadrz.), umocnić (nadrz.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa OKOPAĆ

OKOPAĆ
kopać rów, robić okop, obwarować (nadrz.), oszańcować (nadrz.), ufortyfikować (nadrz.), umocnić (nadrz.)
OKOPAĆ
umocnić okopami, obwarować (nadrz.), oszańcować (nadrz.), ufortyfikować (nadrz.), umocnić (nadrz.)

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok OKOPAĆ

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

1+1 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: OKOPAĆ

Quantcast