Synonimy do słowa OPŁACALNY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: OPŁACALNY.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa OPŁACALNY

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

OPŁACALNY
to inaczej:

dochodowy, intratny, lukratywny, opłacający się, pokupny, popłatny, przynoszący zysk, rentowny, zyskowny, będący na rękę (nadrz.), korzystny (nadrz.), pomyślny (nadrz.), pożądany (nadrz.), sprzyjający (nadrz.)OPŁACALNY
to inaczej:

dochodowy, (książk.) intratny, korzystny, (książk.) lukratywny, popłatny, rentowny, zyskownyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

OPŁACALNY inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa opłacalny?", są:

1. Opłacalny to inaczej dochodowy, intratny, lukratywny, opłacający się, pokupny, popłatny, przynoszący zysk, rentowny, zyskowny, będący na rękę (nadrz.), korzystny (nadrz.), pomyślny (nadrz.), pożądany (nadrz.), sprzyjający (nadrz.).
2. Opłacalny to inaczej dochodowy, (książk.) intratny, korzystny, (książk.) lukratywny, popłatny, rentowny, zyskowny.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa OPŁACALNY

OPŁACALNY
dochodowy, intratny, lukratywny, opłacający się, pokupny, popłatny, przynoszący zysk, rentowny, zyskowny, będący na rękę (nadrz.), korzystny (nadrz.), pomyślny (nadrz.), pożądany (nadrz.), sprzyjający (nadrz.)
OPŁACALNY
dochodowy, (książk.) intratny, korzystny, (książk.) lukratywny, popłatny, rentowny, zyskowny

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok OPŁACALNY

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

6×1 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: OPŁACALNY

Quantcast