Synonimy do słowa OPIEKUŃCZOŚĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: OPIEKUŃCZOŚĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa OPIEKUŃCZOŚĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

OPIEKUŃCZOŚĆ
to inaczej:

auspicje (poet.), dbałość, ochrona, opieka, patronat (specjalist.), piecza, protekcja, staranie, troska, troskliwość, zabieganie, kuratela (podrz.)OPIEKUŃCZOŚĆ
to inaczej:

protekcja, opieka, piecza, zabieganie, patronat, ochrona, troskliwość, troska, staraniePrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

OPIEKUŃCZOŚĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa opiekuńczość?", są:

1. Opiekuńczość to inaczej auspicje (poet.), dbałość, ochrona, opieka, patronat (specjalist.), piecza, protekcja, staranie, troska, troskliwość, zabieganie, kuratela (podrz.).
2. Opiekuńczość to inaczej protekcja, opieka, piecza, zabieganie, patronat, ochrona, troskliwość, troska, staranie.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa OPIEKUŃCZOŚĆ

OPIEKUŃCZOŚĆ
auspicje (poet.), dbałość, ochrona, opieka, patronat (specjalist.), piecza, protekcja, staranie, troska, troskliwość, zabieganie, kuratela (podrz.)
OPIEKUŃCZOŚĆ
protekcja, opieka, piecza, zabieganie, patronat, ochrona, troskliwość, troska, staranie

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok OPIEKUŃCZOŚĆ

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: OPIEKUŃCZOŚĆ

Quantcast