Synonimy do słowa OPIERAĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: OPIERAĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa OPIERAĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

OPIERAĆ
to inaczej:

legitymować, motywować, ugruntowywać, usprawiedliwiać, uzasadniaćOPIERAĆ
to inaczej:

podpierać, podtrzymywać, wspieraćOPIERAĆ
to inaczej:

bazować, odnosić sięOPIERAĆ
to inaczej:

podpierać, podtrzymywać, wspieraćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

OPIERAĆ SIĘ
to inaczej:

bazować, mieć za podstawę, opierać się (książk.), zasadzać sięOPIERAĆ SIĘ
to inaczej:

dystansować się, nie dopuszczać do siebie, nie ulegać, odmawiać, odnosić się z rezerwą, odżegnywać się, oponować, przeciwstawiać się, stawać okoniem, stronić, wzbraniać się, wzdragać sięOPIERAĆ SIĘ
to inaczej:

kopać, wierzgać, buntować się (nadrz.), frondować (książk.) (nadrz.), kontestować (nadrz.), oponować (nadrz.), protestować (nadrz.), przeciwstawiać się (nadrz.), sprzeciwiać się (nadrz.)OPIERAĆ SIĘ
to inaczej:

liczyć na, polegaćOPIERAĆ SIĘ
to inaczej:

liczyć, polegaćOPIERAĆ SIĘ
to inaczej:

oponować, przeciwstawiać się, stawiać opórOPIERAĆ SIĘ
to inaczej:

podpierać się, podtrzymywać sięOPIERAĆ SIĘ
to inaczej:

przylegaćOPIERAĆ SIĘ
to inaczej:

uzasadniać, usprawiedliwiać, motywować, podpierać, argumentować, brać pod uwagęOPIERAĆ SIĘ
to inaczej:

podpierać się, podtrzymywać, wspierać sięOPIERAĆ SIĘ
to inaczej:

walczyć, bronić sięOPIERAĆ SIĘ NA WZORZE
to inaczej:

nawiązywać, zaczerpywać myślSzukaj synonimów do słowa

OPIERAĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa opierać?", są:

1. Opierać to inaczej legitymować, motywować, ugruntowywać, usprawiedliwiać, uzasadniać.
2. Opierać to inaczej podpierać, podtrzymywać, wspierać.
3. Opierać to inaczej bazować, odnosić się.
4. Opierać to inaczej podpierać, podtrzymywać, wspierać.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa OPIERAĆ

OPIERAĆ
legitymować, motywować, ugruntowywać, usprawiedliwiać, uzasadniać
OPIERAĆ
podpierać, podtrzymywać, wspierać
OPIERAĆ
bazować, odnosić się
OPIERAĆ
podpierać, podtrzymywać, wspierać

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: OPIERAĆ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2022

x