Synonimy do słowa OWŁOSIENIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: OWŁOSIENIE.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa OWŁOSIENIE

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

OWŁOSIENIE
to inaczej:

czupryna, kędziory, kłaki (wulg.), kołtuny, kudły (pot.), pióra (żart.), włosy, czupryna (podrz.), grzywa (podrz.), kędzior (podrz.), lok (podrz.), pukiel (podrz.), zarost (podrz.), fryzura (podrz.), uczesanie (podrz.), część ciała (nadrz.)OWŁOSIENIE
to inaczej:

(pot.) pióra, kudły, (pot.) kędziory, kołtuny, sierśćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

OWŁOSIENIE inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa owłosienie?", są:

1. Owłosienie to inaczej czupryna, kędziory, kłaki (wulg.), kołtuny, kudły (pot.), pióra (żart.), włosy, czupryna (podrz.), grzywa (podrz.), kędzior (podrz.), lok (podrz.), pukiel (podrz.), zarost (podrz.), fryzura (podrz.), uczesanie (podrz.), część ciała (nadrz.).
2. Owłosienie to inaczej (pot.) pióra, kudły, (pot.) kędziory, kołtuny, sierść.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa OWŁOSIENIE

OWŁOSIENIE
czupryna, kędziory, kłaki (wulg.), kołtuny, kudły (pot.), pióra (żart.), włosy, czupryna (podrz.), grzywa (podrz.), kędzior (podrz.), lok (podrz.), pukiel (podrz.), zarost (podrz.), fryzura (podrz.), uczesanie (podrz.), część ciała (nadrz.)
OWŁOSIENIE
(pot.) pióra, kudły, (pot.) kędziory, kołtuny, sierść

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok OWŁOSIENIE

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

3+3 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: OWŁOSIENIE

Quantcast