Synonimy do słowa PŁOT

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PŁOT.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PŁOT

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PŁOT
to inaczej:

częstokół, ostrokół, palisada, parkan, płot (pot.)PŁOT
to inaczej:

ogrodzenie, żywopłot (podrz.), siatka (podrz.), częstokół (podrz.), ostrokół (podrz.), palisada (podrz.), parkan (podrz.), płot (pot.) (podrz.)PŁOT
to inaczej:

częstokół, ogrodzenie, ostrokół, palisada, parkanPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do PŁOT.

Szukaj synonimów do słowa

PŁOT inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa płot?", są:

1. Płot to inaczej częstokół, ostrokół, palisada, parkan, płot (pot.).
2. Płot to inaczej ogrodzenie, żywopłot (podrz.), siatka (podrz.), częstokół (podrz.), ostrokół (podrz.), palisada (podrz.), parkan (podrz.), płot (pot.) (podrz.).
3. Płot to inaczej częstokół, ogrodzenie, ostrokół, palisada, parkan.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa PŁOT

PŁOT
częstokół, ostrokół, palisada, parkan, płot (pot.)
PŁOT
ogrodzenie, żywopłot (podrz.), siatka (podrz.), częstokół (podrz.), ostrokół (podrz.), palisada (podrz.), parkan (podrz.), płot (pot.) (podrz.)
PŁOT
częstokół, ogrodzenie, ostrokół, palisada, parkan

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PŁOT

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

4+6 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PŁOT

Quantcast