Synonimy do słowa PAŃSTWOWIEC

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PAŃSTWOWIEC.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PAŃSTWOWIEC

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PAŃSTWOWIEC
to inaczej:

mąż stanu, państwowiec (książk.), statysta (przestarz.), działacz polityczny (nadrz.), gracz polityczny (nadrz.), polityk (nadrz.)PAŃSTWOWIEC
to inaczej:

mąż stanu, działacz polityczny, (przestarz.) statystaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do PAŃSTWOWIEC.

Szukaj synonimów do słowa

PAŃSTWOWIEC inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa państwowiec?", są:

1. Państwowiec to inaczej mąż stanu, państwowiec (książk.), statysta (przestarz.), działacz polityczny (nadrz.), gracz polityczny (nadrz.), polityk (nadrz.).
2. Państwowiec to inaczej mąż stanu, działacz polityczny, (przestarz.) statysta.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa PAŃSTWOWIEC

PAŃSTWOWIEC
mąż stanu, państwowiec (książk.), statysta (przestarz.), działacz polityczny (nadrz.), gracz polityczny (nadrz.), polityk (nadrz.)
PAŃSTWOWIEC
mąż stanu, działacz polityczny, (przestarz.) statysta

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PAŃSTWOWIEC

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

7+1 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PAŃSTWOWIEC

Quantcast