Synonimy do słowa PAŚĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PAŚĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PAŚĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 9 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PAŚĆ
to inaczej:

cieszyć, napawać, napełniać, nasycać, sycić, upajaćPAŚĆ
to inaczej:

karmić, nakarmić, pożywić, przekarmiać, przekarmićPAŚĆ
to inaczej:

nie powieść się, nie udać się, spalić na panewce, spełznąć na niczym, upaść, wziąć w łeb, załamać się, zawieśćPAŚĆ
to inaczej:

wypasaćPAŚĆ
to inaczej:

zdechnąćPAŚĆ
to inaczej:

karmić, przekarmiać, wypasaćPAŚĆ
to inaczej:

nie powieść się, nie udać się, spełznąć na niczym, (pot.) wziąć w łeb, załamać się, zawieść, spalić na panewce, upaśćPAŚĆ
to inaczej:

upaśćPAŚĆ
to inaczej:

zadać, wypowiedziećPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do PAŚĆ.

PAŚĆ SIĘ
to inaczej:

karmić sięSzukaj synonimów do słowa

PAŚĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa paść?", są:

1. Paść to inaczej cieszyć, napawać, napełniać, nasycać, sycić, upajać.
2. Paść to inaczej karmić, nakarmić, pożywić, przekarmiać, przekarmić.
3. Paść to inaczej nie powieść się, nie udać się, spalić na panewce, spełznąć na niczym, upaść, wziąć w łeb, załamać się, zawieść.
4. Paść to inaczej wypasać.
5. Paść to inaczej zdechnąć.
6. Paść to inaczej karmić, przekarmiać, wypasać.
7. Paść to inaczej nie powieść się, nie udać się, spełznąć na niczym, (pot.) wziąć w łeb, załamać się, zawieść, spalić na panewce, upaść.
8. Paść to inaczej upaść.
9. Paść to inaczej zadać, wypowiedzieć.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 9.

Synonimy słownikowe do słowa PAŚĆ

PAŚĆ
cieszyć, napawać, napełniać, nasycać, sycić, upajać
PAŚĆ
karmić, nakarmić, pożywić, przekarmiać, przekarmić
PAŚĆ
nie powieść się, nie udać się, spalić na panewce, spełznąć na niczym, upaść, wziąć w łeb, załamać się, zawieść
PAŚĆ
wypasać
PAŚĆ
zdechnąć
PAŚĆ
karmić, przekarmiać, wypasać
PAŚĆ
nie powieść się, nie udać się, spełznąć na niczym, (pot.) wziąć w łeb, załamać się, zawieść, spalić na panewce, upaść
PAŚĆ
upaść
PAŚĆ
zadać, wypowiedzieć

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PAŚĆ

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

2×4 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PAŚĆ

Quantcast