Synonimy do słowa PAGÓREK

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PAGÓREK.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PAGÓREK

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PAGÓREK
to inaczej:

górka, wzgórek, wzgórze, wzniesienie, baraniec (podrz.), muton (podrz.), miejsce (nadrz.)PAGÓREK
to inaczej:

kopiec, kurhan, nasyp, hałda (podrz.), zwał (podrz.), zwałowisko (podrz.)PAGÓREK
to inaczej:

kopiec, wzgórze, kurhan, wzniesienie, punkt szczytowy, szczyt, wzgórek, górka, wysokość, góra, nasypPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

PAGÓREK inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa pagórek?", są:

1. Pagórek to inaczej górka, wzgórek, wzgórze, wzniesienie, baraniec (podrz.), muton (podrz.), miejsce (nadrz.).
2. Pagórek to inaczej kopiec, kurhan, nasyp, hałda (podrz.), zwał (podrz.), zwałowisko (podrz.).
3. Pagórek to inaczej kopiec, wzgórze, kurhan, wzniesienie, punkt szczytowy, szczyt, wzgórek, górka, wysokość, góra, nasyp.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa PAGÓREK

PAGÓREK
górka, wzgórek, wzgórze, wzniesienie, baraniec (podrz.), muton (podrz.), miejsce (nadrz.)
PAGÓREK
kopiec, kurhan, nasyp, hałda (podrz.), zwał (podrz.), zwałowisko (podrz.)
PAGÓREK
kopiec, wzgórze, kurhan, wzniesienie, punkt szczytowy, szczyt, wzgórek, górka, wysokość, góra, nasyp

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PAGÓREK

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

4×3 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PAGÓREK

Quantcast