Synonimy do słowa PARAFOWAĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PARAFOWAĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PARAFOWAĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PARAFOWAĆ
to inaczej:

kwitować, potwierdzać odbiórPARAFOWAĆ
to inaczej:

podpisać, podpisywać, składać podpis, sygnować, złożyć podpis, kontrasygnować (podrz.)PARAFOWAĆ
to inaczej:

składać podpis, złożyć podpis, potwierdzać odbiór, podpisywać, sygnować, kwitować, podpisaćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do PARAFOWAĆ.

Szukaj synonimów do słowa

PARAFOWAĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa parafować?", są:

1. Parafować to inaczej kwitować, potwierdzać odbiór.
2. Parafować to inaczej podpisać, podpisywać, składać podpis, sygnować, złożyć podpis, kontrasygnować (podrz.).
3. Parafować to inaczej składać podpis, złożyć podpis, potwierdzać odbiór, podpisywać, sygnować, kwitować, podpisać.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa PARAFOWAĆ

PARAFOWAĆ
kwitować, potwierdzać odbiór
PARAFOWAĆ
podpisać, podpisywać, składać podpis, sygnować, złożyć podpis, kontrasygnować (podrz.)
PARAFOWAĆ
składać podpis, złożyć podpis, potwierdzać odbiór, podpisywać, sygnować, kwitować, podpisać

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PARAFOWAĆ

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PARAFOWAĆ

Quantcast