Synonimy do słowa PARTYCYPOWAĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PARTYCYPOWAĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PARTYCYPOWAĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PARTYCYPOWAĆ
to inaczej:

brać udział, uczestniczyć, asystować (podrz.), brać udział (podrz.), pomagać (podrz.), popierać (podrz.), uczestniczyć (podrz.), wspierać (podrz.)PARTYCYPOWAĆ
to inaczej:

brać udział, dzielić, uczestniczyć, współdzielićPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

PARTYCYPOWAĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa partycypować?", są:

1. Partycypować to inaczej brać udział, uczestniczyć, asystować (podrz.), brać udział (podrz.), pomagać (podrz.), popierać (podrz.), uczestniczyć (podrz.), wspierać (podrz.).
2. Partycypować to inaczej brać udział, dzielić, uczestniczyć, współdzielić.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa PARTYCYPOWAĆ

PARTYCYPOWAĆ
brać udział, uczestniczyć, asystować (podrz.), brać udział (podrz.), pomagać (podrz.), popierać (podrz.), uczestniczyć (podrz.), wspierać (podrz.)
PARTYCYPOWAĆ
brać udział, dzielić, uczestniczyć, współdzielić

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PARTYCYPOWAĆ

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

4×7 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PARTYCYPOWAĆ

Quantcast