Synonimy do słowa PATRZAŁKI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PATRZAŁKI.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PATRZAŁKI

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PATRZAŁKI
to inaczej:

binokle (przestarz.), drugie oczy, gogle (pot.), okulary, patrzałki (żart.), szkła, aparat (nadrz.), instrument (nadrz.), narzędzie (nadrz.), przyrząd (nadrz.), sprzęt (nadrz.), urządzenie (nadrz.)PATRZAŁKI
to inaczej:

patrzałki (żart.), gała (pot.) (nadrz.), narząd wzroku (oficj.) (nadrz.), oko (nadrz.)PATRZAŁKI
to inaczej:

(pot.) bryle, (żart.) drugie oczy, okularyPATRZAŁKI
to inaczej:

binokle, gogle, szkłaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

PATRZAŁKI inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa patrzałki?", są:

1. Patrzałki to inaczej binokle (przestarz.), drugie oczy, gogle (pot.), okulary, patrzałki (żart.), szkła, aparat (nadrz.), instrument (nadrz.), narzędzie (nadrz.), przyrząd (nadrz.), sprzęt (nadrz.), urządzenie (nadrz.).
2. Patrzałki to inaczej patrzałki (żart.), gała (pot.) (nadrz.), narząd wzroku (oficj.) (nadrz.), oko (nadrz.).
3. Patrzałki to inaczej (pot.) bryle, (żart.) drugie oczy, okulary.
4. Patrzałki to inaczej binokle, gogle, szkła.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa PATRZAŁKI

PATRZAŁKI
binokle (przestarz.), drugie oczy, gogle (pot.), okulary, patrzałki (żart.), szkła, aparat (nadrz.), instrument (nadrz.), narzędzie (nadrz.), przyrząd (nadrz.), sprzęt (nadrz.), urządzenie (nadrz.)
PATRZAŁKI
patrzałki (żart.), gała (pot.) (nadrz.), narząd wzroku (oficj.) (nadrz.), oko (nadrz.)
PATRZAŁKI
(pot.) bryle, (żart.) drugie oczy, okulary
PATRZAŁKI
binokle, gogle, szkła

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PATRZAŁKI

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

8+8 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PATRZAŁKI

Quantcast