Synonimy do słowa PIĘŚĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PIĘŚĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PIĘŚĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PIĘŚĆ
to inaczej:

kułak (pot.), dłoń (nadrz.), graba (pot.) (nadrz.), grabula (pot.) (nadrz.), łapa (pot.) (nadrz.), rąsia (pot.) (nadrz.), ręka (nadrz.)PIĘŚĆ
to inaczej:

kułakPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do PIĘŚĆ.

Szukaj synonimów do słowa

PIĘŚĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa pięść?", są:

1. Pięść to inaczej kułak (pot.), dłoń (nadrz.), graba (pot.) (nadrz.), grabula (pot.) (nadrz.), łapa (pot.) (nadrz.), rąsia (pot.) (nadrz.), ręka (nadrz.).
2. Pięść to inaczej kułak.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa PIĘŚĆ

PIĘŚĆ
kułak (pot.), dłoń (nadrz.), graba (pot.) (nadrz.), grabula (pot.) (nadrz.), łapa (pot.) (nadrz.), rąsia (pot.) (nadrz.), ręka (nadrz.)
PIĘŚĆ
kułak

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PIĘŚĆ

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

9+6 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PIĘŚĆ

Quantcast