Synonimy do słowa PICOWAĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PICOWAĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PICOWAĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PICOWAĆ
to inaczej:

bajerować (pot.), blagować, picować (pot.), ściemniać, wciskać kit (pot.), zalewać (pot.)PICOWAĆ
to inaczej:

zalewać, blagować, wciskać kit, bajerować, ściemniać, pleśćPICOWAĆ
to inaczej:

polerować, odpicowywać, glancować, gładzić, nadawać połysk, szorować, glansować, pucowaćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

PICOWAĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa picować?", są:

1. Picować to inaczej bajerować (pot.), blagować, picować (pot.), ściemniać, wciskać kit (pot.), zalewać (pot.).
2. Picować to inaczej zalewać, blagować, wciskać kit, bajerować, ściemniać, pleść.
3. Picować to inaczej polerować, odpicowywać, glancować, gładzić, nadawać połysk, szorować, glansować, pucować.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa PICOWAĆ

PICOWAĆ
bajerować (pot.), blagować, picować (pot.), ściemniać, wciskać kit (pot.), zalewać (pot.)
PICOWAĆ
zalewać, blagować, wciskać kit, bajerować, ściemniać, pleść
PICOWAĆ
polerować, odpicowywać, glancować, gładzić, nadawać połysk, szorować, glansować, pucować

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PICOWAĆ

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

5×3 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PICOWAĆ

Quantcast