Synonimy do słowa PLĄSY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PLĄSY.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PLĄSY

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PLĄSY
to inaczej:

balety (pot.), impreza, pląsy (przestarz.), potańcówka, tany (pot.), tańce (pot.), zabawa taneczna, dancing (podrz.), dansing (podrz.), wieczorek taneczny (oficj.) (podrz.), wieczorek tańcujący (przestarz.) (podrz.), dyskoteka (podrz.), milonga (podrz.), bal (podrz.), przyjemność (nadrz.), rozrywka (nadrz.), zabawa (nadrz.)PLĄSY
to inaczej:

taniec, tany (przestarz.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

PLĄSY inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa pląsy?", są:

1. Pląsy to inaczej balety (pot.), impreza, pląsy (przestarz.), potańcówka, tany (pot.), tańce (pot.), zabawa taneczna, dancing (podrz.), dansing (podrz.), wieczorek taneczny (oficj.) (podrz.), wieczorek tańcujący (przestarz.) (podrz.), dyskoteka (podrz.), milonga (podrz.), bal (podrz.), przyjemność (nadrz.), rozrywka (nadrz.), zabawa (nadrz.).
2. Pląsy to inaczej taniec, tany (przestarz.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa PLĄSY

PLĄSY
balety (pot.), impreza, pląsy (przestarz.), potańcówka, tany (pot.), tańce (pot.), zabawa taneczna, dancing (podrz.), dansing (podrz.), wieczorek taneczny (oficj.) (podrz.), wieczorek tańcujący (przestarz.) (podrz.), dyskoteka (podrz.), milonga (podrz.), bal (podrz.), przyjemność (nadrz.), rozrywka (nadrz.), zabawa (nadrz.)
PLĄSY
taniec, tany (przestarz.)

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PLĄSY

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

5+8 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PLĄSY

Quantcast