Synonimy do słowa POŁOŻYĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: POŁOŻYĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa POŁOŻYĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

POŁOŻYĆ
to inaczej:

kłaść, stawiać, wkładaćPOŁOŻYĆ
to inaczej:

kłaść, znosićPOŁOŻYĆ
to inaczej:

postawić, umieścić, włożyćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do POŁOŻYĆ.

POŁOŻYĆ KRES
to inaczej:

pokrzyżować, położyć tamę, powstrzymać, przekreślić, zakończyć, zatrzymaćPOŁOŻYĆ ŁAPĘ
to inaczej:

dobrać się, położyć łapę (pot.), zagarnąćPOŁOŻYĆ NACISK
to inaczej:

podkreślić, uwydatnić, zaakcentować, zaznaczyćPOŁOŻYĆ TAMĘ
to inaczej:

pokrzyżować, położyć kres, powstrzymać, przekreślić, zakończyć, zatrzymaćPOŁOŻYĆ W NIEWŁAŚCIWYM MIEJSCU
to inaczej:

źle ulokowaćSzukaj synonimów do słowa

POŁOŻYĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa położyć?", są:

1. Położyć to inaczej kłaść, stawiać, wkładać.
2. Położyć to inaczej kłaść, znosić.
3. Położyć to inaczej postawić, umieścić, włożyć.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa POŁOŻYĆ

POŁOŻYĆ
kłaść, stawiać, wkładać
POŁOŻYĆ
kłaść, znosić
POŁOŻYĆ
postawić, umieścić, włożyć

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok POŁOŻYĆ

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

3×5 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: POŁOŻYĆ

Quantcast