Synonimy do słowa POŚREDNI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: POŚREDNI.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa POŚREDNI

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

POŚREDNI
to inaczej:

nie wprost, niebezpośredniPOŚREDNI
to inaczej:

nie wprost, okólny, okrężnyPOŚREDNI
to inaczej:

okrężny, okólny, niebezpośredni, (książk.) zapośredniczonyPOŚREDNI
to inaczej:

środkowy, średnio zaawansowanyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do POŚREDNI.

Szukaj synonimów do słowa

POŚREDNI inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa pośredni?", są:

1. Pośredni to inaczej nie wprost, niebezpośredni.
2. Pośredni to inaczej nie wprost, okólny, okrężny.
3. Pośredni to inaczej okrężny, okólny, niebezpośredni, (książk.) zapośredniczony.
4. Pośredni to inaczej środkowy, średnio zaawansowany.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa POŚREDNI

POŚREDNI
nie wprost, niebezpośredni
POŚREDNI
nie wprost, okólny, okrężny
POŚREDNI
okrężny, okólny, niebezpośredni, (książk.) zapośredniczony
POŚREDNI
środkowy, średnio zaawansowany

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok POŚREDNI

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

3×5 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: POŚREDNI

Quantcast