Synonimy do słowa POŻYCZKA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: POŻYCZKA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa POŻYCZKA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 6 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

POŻYCZKA
to inaczej:

dług, kredyt, wierzytelność (oficj.), zobowiązaniePOŻYCZKA
to inaczej:

debet, kredyt, zadłużeniePOŻYCZKA
to inaczej:

pożyczka (pot.), wyraz obcy, zapożyczenie, zapożyczenie językowe (oficj.), slawizm (podrz.), słowianizm (podrz.), anglicyzm (podrz.), zapożyczenie z angielskiego (podrz.), internacjonalizm (podrz.), makaronizm (podrz.)POŻYCZKA
to inaczej:

debet, dług, kredyt, (specjalist.) wierzytelność, zadłużenie, zobowiązanie, chwilówkaPOŻYCZKA
to inaczej:

zapożyczenie, wyraz obcy, kalkaPOŻYCZKA
to inaczej:

tupecikPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

POŻYCZKA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa pożyczka?", są:

1. Pożyczka to inaczej dług, kredyt, wierzytelność (oficj.), zobowiązanie.
2. Pożyczka to inaczej debet, kredyt, zadłużenie.
3. Pożyczka to inaczej pożyczka (pot.), wyraz obcy, zapożyczenie, zapożyczenie językowe (oficj.), slawizm (podrz.), słowianizm (podrz.), anglicyzm (podrz.), zapożyczenie z angielskiego (podrz.), internacjonalizm (podrz.), makaronizm (podrz.).
4. Pożyczka to inaczej debet, dług, kredyt, (specjalist.) wierzytelność, zadłużenie, zobowiązanie, chwilówka.
5. Pożyczka to inaczej zapożyczenie, wyraz obcy, kalka.
6. Pożyczka to inaczej tupecik.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 6.

Synonimy słownikowe do słowa POŻYCZKA

POŻYCZKA
dług, kredyt, wierzytelność (oficj.), zobowiązanie
POŻYCZKA
debet, kredyt, zadłużenie
POŻYCZKA
pożyczka (pot.), wyraz obcy, zapożyczenie, zapożyczenie językowe (oficj.), slawizm (podrz.), słowianizm (podrz.), anglicyzm (podrz.), zapożyczenie z angielskiego (podrz.), internacjonalizm (podrz.), makaronizm (podrz.)
POŻYCZKA
debet, dług, kredyt, (specjalist.) wierzytelność, zadłużenie, zobowiązanie, chwilówka
POŻYCZKA
zapożyczenie, wyraz obcy, kalka
POŻYCZKA
tupecik

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok POŻYCZKA

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: POŻYCZKA

Quantcast