Synonimy do słowa POJĘCIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: POJĘCIE.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa POJĘCIE

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 6 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

POJĘCIE
to inaczej:

mniemanie, opinia, pogląd, przekonanie, przeświadczenie, punkt widzenia, sąd, spojrzenie (żart.), stosunek, zdanie, izm (pot.) (podrz.), orientacja (podrz.), stanowisko (podrz.)POJĘCIE
to inaczej:

pogląd, wyobrażeniePOJĘCIE
to inaczej:

terminPOJĘCIE
to inaczej:

uchwycenie, zrozumienie (oficj.)POJĘCIE
to inaczej:

idea, nazwa, termin, pomysł, kategoria, miano, charakterystykaPOJĘCIE
to inaczej:

zdanie, sąd, mniemanie, przekonanie, wiedza, pogląd, opinia, wyobrażenie, spojrzenie, stosunekPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

MIEĆ POJĘCIE
to inaczej:

posiadać wiedzę, wiedzieć, znaćPOJĘCIE ODERWANE
to inaczej:

abstrakcja, abstrakt, forma (podrz.), kształt (podrz.), postać (podrz.), liczba (podrz.), numer (podrz.), kanon (podrz.), wzorzec (podrz.), wzór (podrz.), odniesienie (podrz.), relacja (podrz.), stosunek (podrz.), związek (podrz.), powszechnik (podrz.), uniwersale (podrz.), miara (podrz.), wielkość (podrz.)Szukaj synonimów do słowa

POJĘCIE inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa pojęcie?", są:

1. Pojęcie to inaczej mniemanie, opinia, pogląd, przekonanie, przeświadczenie, punkt widzenia, sąd, spojrzenie (żart.), stosunek, zdanie, izm (pot.) (podrz.), orientacja (podrz.), stanowisko (podrz.).
2. Pojęcie to inaczej pogląd, wyobrażenie.
3. Pojęcie to inaczej termin.
4. Pojęcie to inaczej uchwycenie, zrozumienie (oficj.).
5. Pojęcie to inaczej idea, nazwa, termin, pomysł, kategoria, miano, charakterystyka.
6. Pojęcie to inaczej zdanie, sąd, mniemanie, przekonanie, wiedza, pogląd, opinia, wyobrażenie, spojrzenie, stosunek.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 6.

Synonimy słownikowe do słowa POJĘCIE

POJĘCIE
mniemanie, opinia, pogląd, przekonanie, przeświadczenie, punkt widzenia, sąd, spojrzenie (żart.), stosunek, zdanie, izm (pot.) (podrz.), orientacja (podrz.), stanowisko (podrz.)
POJĘCIE
pogląd, wyobrażenie
POJĘCIE
termin
POJĘCIE
uchwycenie, zrozumienie (oficj.)
POJĘCIE
idea, nazwa, termin, pomysł, kategoria, miano, charakterystyka
POJĘCIE
zdanie, sąd, mniemanie, przekonanie, wiedza, pogląd, opinia, wyobrażenie, spojrzenie, stosunek

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: POJĘCIE

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x