Synonimy do słowa POKONAĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: POKONAĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa POKONAĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 8 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

POKONAĆ
to inaczej:

odbyć, przebyć, przejść, ukończyćPOKONAĆ
to inaczej:

odnieść zwycięstwo, pobić, przemóc, rozbić, rozgromić, zetrzeć w proch, znieść (przestarz.), zwyciężyćPOKONAĆ
to inaczej:

podbić, zdobyćPOKONAĆ
to inaczej:

przemóc, przewyższyć, przezwyciężyć, zmóc, zwalczyćPOKONAĆ
to inaczej:

przemóc, przezwyciężyć, zwalczyć, zmóc, zwyciężyćPOKONAĆ
to inaczej:

przewyższyć, przeważyćPOKONAĆ
to inaczej:

najechać, odnieść zwycięstwo, pobić, podbić, rozbić, rozgromić, spustoszyć, wtargnąć, wybić, zdobyć, (książk.) zetrzeć w proch, (książk.) znieść, zniszczyć, zwyciężyćPOKONAĆ
to inaczej:

przebyć, przejść, przepłynąć, ukończyćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

POKONAĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa pokonać?", są:

1. Pokonać to inaczej odbyć, przebyć, przejść, ukończyć.
2. Pokonać to inaczej odnieść zwycięstwo, pobić, przemóc, rozbić, rozgromić, zetrzeć w proch, znieść (przestarz.), zwyciężyć.
3. Pokonać to inaczej podbić, zdobyć.
4. Pokonać to inaczej przemóc, przewyższyć, przezwyciężyć, zmóc, zwalczyć.
5. Pokonać to inaczej przemóc, przezwyciężyć, zwalczyć, zmóc, zwyciężyć.
6. Pokonać to inaczej przewyższyć, przeważyć.
7. Pokonać to inaczej najechać, odnieść zwycięstwo, pobić, podbić, rozbić, rozgromić, spustoszyć, wtargnąć, wybić, zdobyć, (książk.) zetrzeć w proch, (książk.) znieść, zniszczyć, zwyciężyć.
8. Pokonać to inaczej przebyć, przejść, przepłynąć, ukończyć.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 8.

Synonimy słownikowe do słowa POKONAĆ

POKONAĆ
odbyć, przebyć, przejść, ukończyć
POKONAĆ
odnieść zwycięstwo, pobić, przemóc, rozbić, rozgromić, zetrzeć w proch, znieść (przestarz.), zwyciężyć
POKONAĆ
podbić, zdobyć
POKONAĆ
przemóc, przewyższyć, przezwyciężyć, zmóc, zwalczyć
POKONAĆ
przemóc, przezwyciężyć, zwalczyć, zmóc, zwyciężyć
POKONAĆ
przewyższyć, przeważyć
POKONAĆ
najechać, odnieść zwycięstwo, pobić, podbić, rozbić, rozgromić, spustoszyć, wtargnąć, wybić, zdobyć, (książk.) zetrzeć w proch, (książk.) znieść, zniszczyć, zwyciężyć
POKONAĆ
przebyć, przejść, przepłynąć, ukończyć

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok POKONAĆ

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

4×5 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: POKONAĆ

Quantcast