Synonimy do słowa POMYŁKA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: POMYŁKA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa POMYŁKA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

POMYŁKA
to inaczej:

błąd, nieporozumienie, omyłka, uchybienie, byk (pot.) (podrz.), faux pas (podrz.), gafa (podrz.), nietakt (podrz.), niezgrabność (podrz.), niezręczność (podrz.), potknięcie (podrz.), przeoczenie (podrz.), skucha (pot.) (podrz.), uchybienie (podrz.), lapsus (podrz.), przejęzyczenie się (podrz.)POMYŁKA
to inaczej:

(pot.) babol, błąd, lapsus, nieporozumienie, omyłka, potknięcie, uchybieniePrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

Szukaj synonimów do słowa

POMYŁKA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa pomyłka?", są:

1. Pomyłka to inaczej błąd, nieporozumienie, omyłka, uchybienie, byk (pot.) (podrz.), faux pas (podrz.), gafa (podrz.), nietakt (podrz.), niezgrabność (podrz.), niezręczność (podrz.), potknięcie (podrz.), przeoczenie (podrz.), skucha (pot.) (podrz.), uchybienie (podrz.), lapsus (podrz.), przejęzyczenie się (podrz.).
2. Pomyłka to inaczej (pot.) babol, błąd, lapsus, nieporozumienie, omyłka, potknięcie, uchybienie.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa POMYŁKA

POMYŁKA
błąd, nieporozumienie, omyłka, uchybienie, byk (pot.) (podrz.), faux pas (podrz.), gafa (podrz.), nietakt (podrz.), niezgrabność (podrz.), niezręczność (podrz.), potknięcie (podrz.), przeoczenie (podrz.), skucha (pot.) (podrz.), uchybienie (podrz.), lapsus (podrz.), przejęzyczenie się (podrz.)
POMYŁKA
(pot.) babol, błąd, lapsus, nieporozumienie, omyłka, potknięcie, uchybienie

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: POMYŁKA

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x