Synonimy do słowa PONOĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PONOĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PONOĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PONOĆ
to inaczej:

chyba, jak mówią, jak słychać, podobno, pono (przestarz.), ponoć (książk.), rzekomo, zdaje sięPONOĆ
to inaczej:

podobnoPONOĆ
to inaczej:

rzekomo, jak mówią, zdaje się, jak słychać, pono, chybaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do PONOĆ.

Szukaj synonimów do słowa

PONOĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa ponoć?", są:

1. Ponoć to inaczej chyba, jak mówią, jak słychać, podobno, pono (przestarz.), ponoć (książk.), rzekomo, zdaje się.
2. Ponoć to inaczej podobno.
3. Ponoć to inaczej rzekomo, jak mówią, zdaje się, jak słychać, pono, chyba.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa PONOĆ

PONOĆ
chyba, jak mówią, jak słychać, podobno, pono (przestarz.), ponoć (książk.), rzekomo, zdaje się
PONOĆ
podobno
PONOĆ
rzekomo, jak mówią, zdaje się, jak słychać, pono, chyba

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PONOĆ

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

7+9 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PONOĆ

Quantcast