Synonimy do słowa POPATRZEĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: POPATRZEĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa POPATRZEĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

POPATRZEĆ
to inaczej:

rzucić okiem, spojrzeć, zajrzeć, zerknąćPOPATRZEĆ
to inaczej:

popatrzeć się, (rzadziej) popatrzyć, (rzadziej) popatrzyć sięPOPATRZEĆ
to inaczej:

spojrzeć, zajrzeć, obejrzeć, zerknąć, przyjrzeć się, rozejrzeć się, rzucić okiemPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do POPATRZEĆ.

Szukaj synonimów do słowa

POPATRZEĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa popatrzeć?", są:

1. Popatrzeć to inaczej rzucić okiem, spojrzeć, zajrzeć, zerknąć.
2. Popatrzeć to inaczej popatrzeć się, (rzadziej) popatrzyć, (rzadziej) popatrzyć się.
3. Popatrzeć to inaczej spojrzeć, zajrzeć, obejrzeć, zerknąć, przyjrzeć się, rozejrzeć się, rzucić okiem.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa POPATRZEĆ

POPATRZEĆ
rzucić okiem, spojrzeć, zajrzeć, zerknąć
POPATRZEĆ
popatrzeć się, (rzadziej) popatrzyć, (rzadziej) popatrzyć się
POPATRZEĆ
spojrzeć, zajrzeć, obejrzeć, zerknąć, przyjrzeć się, rozejrzeć się, rzucić okiem

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok POPATRZEĆ

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

3×1 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: POPATRZEĆ

Quantcast