Synonimy do słowa PORUSZAĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PORUSZAĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PORUSZAĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 9 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PORUSZAĆ
to inaczej:

dotykać, trącać, wzruszaćPORUSZAĆ
to inaczej:

mieszać, pobudzać, rozczulać, ujmować, wzruszaćPORUSZAĆ
to inaczej:

napędzać, wprawiać w ruch, pchać (podrz.), popychać (podrz.), posuwać (podrz.), przesuwać (podrz.), ruszać (podrz.), spychać (podrz.), ciągnąć (podrz.), siepać (przestarz.) (podrz.), szarpać (podrz.), targać (podrz.), ciągnąć (podrz.), holować (podrz.), przyciągać (podrz.), transportować (podrz.), wlec (podrz.)PORUSZAĆ
to inaczej:

pchać, popychać, posuwać, przesuwać, ruszać, spychać, napędzać (nadrz.), wprawiać w ruch (nadrz.)PORUSZAĆ
to inaczej:

zdenerwowaćPORUSZAĆ
to inaczej:

pchać, popychać, posuwać, przesuwać, spychać, potrząsać, wstrząsaćPORUSZAĆ
to inaczej:

dotykać, obchodzić, rozczulać, ujmować, wzruszać, denerwowaćPORUSZAĆ
to inaczej:

mówić, wspominać, nadmieniaćPORUSZAĆ
to inaczej:

szarpnąć, trącić, potrącićPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do PORUSZAĆ.

PORUSZAĆ SIĘ
to inaczej:

ruszać sięPORUSZAĆ SIĘ
to inaczej:

być w ruchuPORUSZAĆ SIĘ
to inaczej:

przemieszczać sięPORUSZAĆ SIĘ
to inaczej:

potrenować, pobiegać, poćwiczyćSzukaj synonimów do słowa

PORUSZAĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa poruszać?", są:

1. Poruszać to inaczej dotykać, trącać, wzruszać.
2. Poruszać to inaczej mieszać, pobudzać, rozczulać, ujmować, wzruszać.
3. Poruszać to inaczej napędzać, wprawiać w ruch, pchać (podrz.), popychać (podrz.), posuwać (podrz.), przesuwać (podrz.), ruszać (podrz.), spychać (podrz.), ciągnąć (podrz.), siepać (przestarz.) (podrz.), szarpać (podrz.), targać (podrz.), ciągnąć (podrz.), holować (podrz.), przyciągać (podrz.), transportować (podrz.), wlec (podrz.).
4. Poruszać to inaczej pchać, popychać, posuwać, przesuwać, ruszać, spychać, napędzać (nadrz.), wprawiać w ruch (nadrz.).
5. Poruszać to inaczej zdenerwować.
6. Poruszać to inaczej pchać, popychać, posuwać, przesuwać, spychać, potrząsać, wstrząsać.
7. Poruszać to inaczej dotykać, obchodzić, rozczulać, ujmować, wzruszać, denerwować.
8. Poruszać to inaczej mówić, wspominać, nadmieniać.
9. Poruszać to inaczej szarpnąć, trącić, potrącić.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 9.

Synonimy słownikowe do słowa PORUSZAĆ

PORUSZAĆ
dotykać, trącać, wzruszać
PORUSZAĆ
mieszać, pobudzać, rozczulać, ujmować, wzruszać
PORUSZAĆ
napędzać, wprawiać w ruch, pchać (podrz.), popychać (podrz.), posuwać (podrz.), przesuwać (podrz.), ruszać (podrz.), spychać (podrz.), ciągnąć (podrz.), siepać (przestarz.) (podrz.), szarpać (podrz.), targać (podrz.), ciągnąć (podrz.), holować (podrz.), przyciągać (podrz.), transportować (podrz.), wlec (podrz.)
PORUSZAĆ
pchać, popychać, posuwać, przesuwać, ruszać, spychać, napędzać (nadrz.), wprawiać w ruch (nadrz.)
PORUSZAĆ
zdenerwować
PORUSZAĆ
pchać, popychać, posuwać, przesuwać, spychać, potrząsać, wstrząsać
PORUSZAĆ
dotykać, obchodzić, rozczulać, ujmować, wzruszać, denerwować
PORUSZAĆ
mówić, wspominać, nadmieniać
PORUSZAĆ
szarpnąć, trącić, potrącić

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PORUSZAĆ

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

5×2 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PORUSZAĆ

Quantcast