Synonimy do słowa POZÓR

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: POZÓR.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa POZÓR

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 6 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

POZÓR
to inaczej:

blichtr, efekciarstwo, fasadowośćPOZÓR
to inaczej:

fasada, płaszczykPOZÓR
to inaczej:

maska, mina, pozaPOZÓR
to inaczej:

pretekstPOZÓR
to inaczej:

symulacja, udawaniePOZÓR
to inaczej:

fasada, płaszczykPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do POZÓR.

NA POZÓR
to inaczej:

na pierwszy rzut oka, pozornie, zewnętrznieNA POZÓR
to inaczej:

wydawałoby się, niby, rzekomo, pozornieSTWORZYĆ POZÓR
to inaczej:

udaćSzukaj synonimów do słowa

POZÓR inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa pozór?", są:

1. Pozór to inaczej blichtr, efekciarstwo, fasadowość.
2. Pozór to inaczej fasada, płaszczyk.
3. Pozór to inaczej maska, mina, poza.
4. Pozór to inaczej pretekst.
5. Pozór to inaczej symulacja, udawanie.
6. Pozór to inaczej fasada, płaszczyk.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 6.

Synonimy słownikowe do słowa POZÓR

POZÓR
blichtr, efekciarstwo, fasadowość
POZÓR
fasada, płaszczyk
POZÓR
maska, mina, poza
POZÓR
pretekst
POZÓR
symulacja, udawanie
POZÓR
fasada, płaszczyk

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok POZÓR

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

4+1 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: POZÓR

Quantcast