Synonimy do słowa PRĄD

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PRĄD.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PRĄD

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 8 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PRĄD
to inaczej:

bieg, kierunek, nurt, ruch, styl, trend, nadrealizm (podrz.), surrealizm (podrz.)PRĄD
to inaczej:

bieg, nurtPRĄD
to inaczej:

energia, napięcie, zasilaniePRĄD
to inaczej:

nurt, potok, strumieńPRĄD
to inaczej:

bieg, kierunek, przypływ, potok, ruch, nurt, strumień, odpływPRĄD
to inaczej:

ruch, fala, poryw, pędPRĄD
to inaczej:

kierunek, grupa, ruch, trend, pora, styl, opcja, orientacja, szkołaPRĄD
to inaczej:

energia, zasilanie, napięcie, elektryczność, (pot.) kilowaty, (pot.) siła, (pot.) światłoPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

POD PRĄD
to inaczej:

przeciwny prądowi rzekiSzukaj synonimów do słowa

PRĄD inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa prąd?", są:

1. Prąd to inaczej bieg, kierunek, nurt, ruch, styl, trend, nadrealizm (podrz.), surrealizm (podrz.).
2. Prąd to inaczej bieg, nurt.
3. Prąd to inaczej energia, napięcie, zasilanie.
4. Prąd to inaczej nurt, potok, strumień.
5. Prąd to inaczej bieg, kierunek, przypływ, potok, ruch, nurt, strumień, odpływ.
6. Prąd to inaczej ruch, fala, poryw, pęd.
7. Prąd to inaczej kierunek, grupa, ruch, trend, pora, styl, opcja, orientacja, szkoła.
8. Prąd to inaczej energia, zasilanie, napięcie, elektryczność, (pot.) kilowaty, (pot.) siła, (pot.) światło.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 8.

Synonimy słownikowe do słowa PRĄD

PRĄD
bieg, kierunek, nurt, ruch, styl, trend, nadrealizm (podrz.), surrealizm (podrz.)
PRĄD
bieg, nurt
PRĄD
energia, napięcie, zasilanie
PRĄD
nurt, potok, strumień
PRĄD
bieg, kierunek, przypływ, potok, ruch, nurt, strumień, odpływ
PRĄD
ruch, fala, poryw, pęd
PRĄD
kierunek, grupa, ruch, trend, pora, styl, opcja, orientacja, szkoła
PRĄD
energia, zasilanie, napięcie, elektryczność, (pot.) kilowaty, (pot.) siła, (pot.) światło

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PRĄD

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2022

x