Synonimy do słowa PRYSKAĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PRYSKAĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PRYSKAĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 12 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PRYSKAĆ
to inaczej:

brać nogi za pas (żart.), czmychać, dawać dyla (żart.), pierzchać, pryskać (pot.), rejterować (książk.), spierdalać (wulg.), uchodzić (przestarz.), uciekać, ulatniać się (żart.), umykać, wiać, wyrywać (pot.), zabierać się, zmykać, zwiewaćPRYSKAĆ
to inaczej:

bryzgać, chlapać, pluskaćPRYSKAĆ
to inaczej:

kropić, zraszaćPRYSKAĆ
to inaczej:

niknąć, rozpływać się (poet.), ubywać, ulegać atrofii, wyczerpywać się, zacierać się, zanikać, zmniejszać się, znikaćPRYSKAĆ
to inaczej:

posypać, rozsypywać, skroplićPRYSKAĆ
to inaczej:

rozpryskiwać, rozpylaćPRYSKAĆ
to inaczej:

pluskać, skraplać, bryzgać, rozpylać, posypywać, zraszać, chlapać, lać, rozsypywać, kropić, rozpryskiwaćPRYSKAĆ
to inaczej:

zraszać, rozpylaćPRYSKAĆ
to inaczej:

zabierać się, czmychać, pierzchać, ulatniać się, umykać, uchodzić, niknąć, znikać, zanikać, zacierać się, rejterować, uciekać, wyrywać, zmykać, zwiewać, rozpływać się, brać nogi za pas, wiać, dawać dylaPRYSKAĆ
to inaczej:

przemijać, niknąćPRYSKAĆ
to inaczej:

(pot.) lać, oddawać mocz, (pot.) odlewać się, (pot.) robić siku, (pot.) sikać, (pot.) siurać, (pot.) siusiać, (pot.) szczaćPRYSKAĆ
to inaczej:

moczyć się, (pot.) odsączać kartofelkiPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

PRYSKAĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa pryskać?", są:

1. Pryskać to inaczej brać nogi za pas (żart.), czmychać, dawać dyla (żart.), pierzchać, pryskać (pot.), rejterować (książk.), spierdalać (wulg.), uchodzić (przestarz.), uciekać, ulatniać się (żart.), umykać, wiać, wyrywać (pot.), zabierać się, zmykać, zwiewać.
2. Pryskać to inaczej bryzgać, chlapać, pluskać.
3. Pryskać to inaczej kropić, zraszać.
4. Pryskać to inaczej niknąć, rozpływać się (poet.), ubywać, ulegać atrofii, wyczerpywać się, zacierać się, zanikać, zmniejszać się, znikać.
5. Pryskać to inaczej posypać, rozsypywać, skroplić.
6. Pryskać to inaczej rozpryskiwać, rozpylać.
7. Pryskać to inaczej pluskać, skraplać, bryzgać, rozpylać, posypywać, zraszać, chlapać, lać, rozsypywać, kropić, rozpryskiwać.
8. Pryskać to inaczej zraszać, rozpylać.
9. Pryskać to inaczej zabierać się, czmychać, pierzchać, ulatniać się, umykać, uchodzić, niknąć, znikać, zanikać, zacierać się, rejterować, uciekać, wyrywać, zmykać, zwiewać, rozpływać się, brać nogi za pas, wiać, dawać dyla.
10. Pryskać to inaczej przemijać, niknąć.
11. Pryskać to inaczej (pot.) lać, oddawać mocz, (pot.) odlewać się, (pot.) robić siku, (pot.) sikać, (pot.) siurać, (pot.) siusiać, (pot.) szczać.
12. Pryskać to inaczej moczyć się, (pot.) odsączać kartofelki.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 12.

Synonimy słownikowe do słowa PRYSKAĆ

PRYSKAĆ
brać nogi za pas (żart.), czmychać, dawać dyla (żart.), pierzchać, pryskać (pot.), rejterować (książk.), spierdalać (wulg.), uchodzić (przestarz.), uciekać, ulatniać się (żart.), umykać, wiać, wyrywać (pot.), zabierać się, zmykać, zwiewać
PRYSKAĆ
bryzgać, chlapać, pluskać
PRYSKAĆ
kropić, zraszać
PRYSKAĆ
niknąć, rozpływać się (poet.), ubywać, ulegać atrofii, wyczerpywać się, zacierać się, zanikać, zmniejszać się, znikać
PRYSKAĆ
posypać, rozsypywać, skroplić
PRYSKAĆ
rozpryskiwać, rozpylać
PRYSKAĆ
pluskać, skraplać, bryzgać, rozpylać, posypywać, zraszać, chlapać, lać, rozsypywać, kropić, rozpryskiwać
PRYSKAĆ
zraszać, rozpylać
PRYSKAĆ
zabierać się, czmychać, pierzchać, ulatniać się, umykać, uchodzić, niknąć, znikać, zanikać, zacierać się, rejterować, uciekać, wyrywać, zmykać, zwiewać, rozpływać się, brać nogi za pas, wiać, dawać dyla
PRYSKAĆ
przemijać, niknąć
PRYSKAĆ
(pot.) lać, oddawać mocz, (pot.) odlewać się, (pot.) robić siku, (pot.) sikać, (pot.) siurać, (pot.) siusiać, (pot.) szczać
PRYSKAĆ
moczyć się, (pot.) odsączać kartofelki

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PRYSKAĆ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x