Synonimy do słowa PRYSNĄĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PRYSNĄĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PRYSNĄĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 5 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PRYSNĄĆ
to inaczej:

czmychnąć, dać drapaka (pot.), dać nogę (pot.), pierzchnąć, spadać (pot.), uciec, ulotnić się (pot.), urwać się (pot.), wymknąć się, wyrwać się (pot.), wziąć nogi za pas, zemknąć (pot.), zmyć się (pot.), zrejterować (żart.), zwiaćPRYSNĄĆ
to inaczej:

opluskać, skroplić, zabryzgać, rozpylić, posypać, zrosić, ochlapać, oblać, rozsypać, skropić, rozpryskać, pokropić, trysnąćPRYSNĄĆ
to inaczej:

(pot.) nawiać, uciec, (pot.) zwiaćPRYSNĄĆ
to inaczej:

(pot.) dać nogę, czmychnąć, wymknąć się, zemknąć, pierzchnąć, (pot.) dać drapaka, (pot.) zmyć się, zrejterować, (pot.) ulotnić się, (pot.) urwać się, wyrwać się, wziąć nogi za pasPRYSNĄĆ
to inaczej:

przeminąć, zniknąć, skończyć sięPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

PRYSNĄĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa prysnąć?", są:

1. Prysnąć to inaczej czmychnąć, dać drapaka (pot.), dać nogę (pot.), pierzchnąć, spadać (pot.), uciec, ulotnić się (pot.), urwać się (pot.), wymknąć się, wyrwać się (pot.), wziąć nogi za pas, zemknąć (pot.), zmyć się (pot.), zrejterować (żart.), zwiać.
2. Prysnąć to inaczej opluskać, skroplić, zabryzgać, rozpylić, posypać, zrosić, ochlapać, oblać, rozsypać, skropić, rozpryskać, pokropić, trysnąć .
3. Prysnąć to inaczej (pot.) nawiać, uciec, (pot.) zwiać.
4. Prysnąć to inaczej (pot.) dać nogę, czmychnąć, wymknąć się, zemknąć, pierzchnąć, (pot.) dać drapaka, (pot.) zmyć się, zrejterować, (pot.) ulotnić się, (pot.) urwać się, wyrwać się, wziąć nogi za pas.
5. Prysnąć to inaczej przeminąć, zniknąć, skończyć się.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 5.

Synonimy słownikowe do słowa PRYSNĄĆ

PRYSNĄĆ
czmychnąć, dać drapaka (pot.), dać nogę (pot.), pierzchnąć, spadać (pot.), uciec, ulotnić się (pot.), urwać się (pot.), wymknąć się, wyrwać się (pot.), wziąć nogi za pas, zemknąć (pot.), zmyć się (pot.), zrejterować (żart.), zwiać
PRYSNĄĆ
opluskać, skroplić, zabryzgać, rozpylić, posypać, zrosić, ochlapać, oblać, rozsypać, skropić, rozpryskać, pokropić, trysnąć
PRYSNĄĆ
(pot.) nawiać, uciec, (pot.) zwiać
PRYSNĄĆ
(pot.) dać nogę, czmychnąć, wymknąć się, zemknąć, pierzchnąć, (pot.) dać drapaka, (pot.) zmyć się, zrejterować, (pot.) ulotnić się, (pot.) urwać się, wyrwać się, wziąć nogi za pas
PRYSNĄĆ
przeminąć, zniknąć, skończyć się

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PRYSNĄĆ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x