Synonimy do słowa PRZYSZŁOŚĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PRZYSZŁOŚĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PRZYSZŁOŚĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PRZYSZŁOŚĆ
to inaczej:

czas przyszły, Chronos (książk.) (nadrz.), czas (nadrz.), okres (nadrz.), trwanie (nadrz.)PRZYSZŁOŚĆ
to inaczej:

czas przyszły, przyszłe losy, perspektywa, jutroPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do PRZYSZŁOŚĆ.

PATRZEĆ W PRZYSZŁOŚĆ
to inaczej:

planować, snuć planyPLANY NA PRZYSZŁOŚĆ
to inaczej:

aspiracje, rachubyWIARA W PRZYSZŁOŚĆ
to inaczej:

optymizm, pogoda ducha, różowe okulary, nadzieja (nadrz.), otucha (nadrz.), ufność (nadrz.), życzenia (nadrz.)WIDOK NA PRZYSZŁOŚĆ
to inaczej:

perspektywa (nadużyw.), dar (podrz.), dryg (pot.) (podrz.), predyspozycja (podrz.), smykałka (pot.) (podrz.), talent (podrz.), uzdolnienie (podrz.), warunki (podrz.), zacięcie (podrz.), zadatek (podrz.), zdolność (podrz.), żyłka (pot.) (podrz.)Szukaj synonimów do słowa

PRZYSZŁOŚĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa przyszłość?", są:

1. Przyszłość to inaczej czas przyszły, Chronos (książk.) (nadrz.), czas (nadrz.), okres (nadrz.), trwanie (nadrz.).
2. Przyszłość to inaczej czas przyszły, przyszłe losy, perspektywa, jutro.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa PRZYSZŁOŚĆ

PRZYSZŁOŚĆ
czas przyszły, Chronos (książk.) (nadrz.), czas (nadrz.), okres (nadrz.), trwanie (nadrz.)
PRZYSZŁOŚĆ
czas przyszły, przyszłe losy, perspektywa, jutro

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PRZYSZŁOŚĆ

PRZYSZŁOŚĆ - synonim. Dodaj komentarz (0)

      1 + 5 = ?    

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PRZYSZŁOŚĆ

x