Synonimy do słowa RÓŻNY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: RÓŻNY.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa RÓŻNY

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 5 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

RÓŻNY
to inaczej:

bogaty, najrozmaitszy, przeróżny, rozliczny, rozmaity, różnorodny, urozmaicony, wielorakiRÓŻNY
to inaczej:

inny, niepodobny, odmienny, zmieniony, zmodernizowanyRÓŻNY
to inaczej:

odmienny, przeciwny, sprzeczny, odwrotny, wyrazisty, oddzielnyRÓŻNY
to inaczej:

(ekspr.) najróżniejszyRÓŻNY
to inaczej:

bogaty, najrozmaitszy, przeróżny, rozliczny, różnorodny, wieloraki, urozmaiconyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

KRAŃCOWO RÓŻNY
to inaczej:

diametralny, niezgodny, przeciwny, przeciwstawny, rozbieżny, dysonansowy (podrz.), kontradyktoryczny (specjalist.) (podrz.), przekorny (podrz.), sprzeczny (podrz.)Szukaj synonimów do słowa

RÓŻNY inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa różny?", są:

1. Różny to inaczej bogaty, najrozmaitszy, przeróżny, rozliczny, rozmaity, różnorodny, urozmaicony, wieloraki.
2. Różny to inaczej inny, niepodobny, odmienny, zmieniony, zmodernizowany.
3. Różny to inaczej odmienny, przeciwny, sprzeczny, odwrotny, wyrazisty, oddzielny.
4. Różny to inaczej (ekspr.) najróżniejszy.
5. Różny to inaczej bogaty, najrozmaitszy, przeróżny, rozliczny, różnorodny, wieloraki, urozmaicony.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 5.

Synonimy słownikowe do słowa RÓŻNY

RÓŻNY
bogaty, najrozmaitszy, przeróżny, rozliczny, rozmaity, różnorodny, urozmaicony, wieloraki
RÓŻNY
inny, niepodobny, odmienny, zmieniony, zmodernizowany
RÓŻNY
odmienny, przeciwny, sprzeczny, odwrotny, wyrazisty, oddzielny
RÓŻNY
(ekspr.) najróżniejszy
RÓŻNY
bogaty, najrozmaitszy, przeróżny, rozliczny, różnorodny, wieloraki, urozmaicony

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: RÓŻNY

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x