Synonimy do słowa RAZIĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: RAZIĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa RAZIĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 8 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

RAZIĆ
to inaczej:

bachnąć, chlasnąć (pot.), gruchnąć (pot.), łupnąć, przydzwonić (żart.), przyfasolić (żart.), przyłożyć, przypieprzyć (wulg.), puknąć, razić (książk.), rąbnąć, uderzyć, walnąć, zadać cios, zasunąć (pot.), zdzielić, huknąć (pot.) (podrz.), palnąć (podrz.), trzasnąć (podrz.), uderzyć (podrz.), walnąć (podrz.)RAZIĆ
to inaczej:

niemile uderzać, obrażać, urażać, zrażaćRAZIĆ
to inaczej:

oślepiaćRAZIĆ
to inaczej:

rzucać się w oczyRAZIĆ
to inaczej:

zrażać: nie podobać się, niemile uderzyć, rzucać się w oczy, denerwować, irytowaćRAZIĆ
to inaczej:

porażać, oślepiaćRAZIĆ
to inaczej:

bachnąć, gruchnąć, łupnąć, przydzwonić, uderzyć, walnąćRAZIĆ
to inaczej:

chlasnąć, (pot.) przyfasolić, przyłożyć, (pot.) przypieprzyć, (pot.) rąbnąć, (pot.) puknąć, uderzyć, (pot.) walnąć, zadać cios, (pot.) zdzielić, strzelać, nacieraćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

RAZIĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa razić?", są:

1. Razić to inaczej bachnąć, chlasnąć (pot.), gruchnąć (pot.), łupnąć, przydzwonić (żart.), przyfasolić (żart.), przyłożyć, przypieprzyć (wulg.), puknąć, razić (książk.), rąbnąć, uderzyć, walnąć, zadać cios, zasunąć (pot.), zdzielić, huknąć (pot.) (podrz.), palnąć (podrz.), trzasnąć (podrz.), uderzyć (podrz.), walnąć (podrz.).
2. Razić to inaczej niemile uderzać, obrażać, urażać, zrażać.
3. Razić to inaczej oślepiać.
4. Razić to inaczej rzucać się w oczy.
5. Razić to inaczej zrażać: nie podobać się, niemile uderzyć, rzucać się w oczy, denerwować, irytować.
6. Razić to inaczej porażać, oślepiać.
7. Razić to inaczej bachnąć, gruchnąć, łupnąć, przydzwonić, uderzyć, walnąć.
8. Razić to inaczej chlasnąć, (pot.) przyfasolić, przyłożyć, (pot.) przypieprzyć, (pot.) rąbnąć, (pot.) puknąć, uderzyć, (pot.) walnąć, zadać cios, (pot.) zdzielić, strzelać, nacierać.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 8.

Synonimy słownikowe do słowa RAZIĆ

RAZIĆ
bachnąć, chlasnąć (pot.), gruchnąć (pot.), łupnąć, przydzwonić (żart.), przyfasolić (żart.), przyłożyć, przypieprzyć (wulg.), puknąć, razić (książk.), rąbnąć, uderzyć, walnąć, zadać cios, zasunąć (pot.), zdzielić, huknąć (pot.) (podrz.), palnąć (podrz.), trzasnąć (podrz.), uderzyć (podrz.), walnąć (podrz.)
RAZIĆ
niemile uderzać, obrażać, urażać, zrażać
RAZIĆ
oślepiać
RAZIĆ
rzucać się w oczy
RAZIĆ
zrażać: nie podobać się, niemile uderzyć, rzucać się w oczy, denerwować, irytować
RAZIĆ
porażać, oślepiać
RAZIĆ
bachnąć, gruchnąć, łupnąć, przydzwonić, uderzyć, walnąć
RAZIĆ
chlasnąć, (pot.) przyfasolić, przyłożyć, (pot.) przypieprzyć, (pot.) rąbnąć, (pot.) puknąć, uderzyć, (pot.) walnąć, zadać cios, (pot.) zdzielić, strzelać, nacierać

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: RAZIĆ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x