Synonimy do słowa SPECJALNOŚĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: SPECJALNOŚĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa SPECJALNOŚĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

SPECJALNOŚĆ
to inaczej:

branża, specjalizacjaSPECJALNOŚĆ
to inaczej:

zawód wyuczony, leczenie (podrz.), medycyna (podrz.), sztuka lekarska (podrz.), fach (pot.) (nadrz.), praca (nadrz.), profesja (nadrz.), robota (pot.) (nadrz.), rzemiosło (przestarz.) (nadrz.), zajęcie (nadrz.), zawód (nadrz.)SPECJALNOŚĆ
to inaczej:

branża, (pot.) fach, profesja, rzemiosło, specjalizacja, umiejętność, praca, zajęcie, zawódPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

SPECJALNOŚĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa specjalność?", są:

1. Specjalność to inaczej branża, specjalizacja.
2. Specjalność to inaczej zawód wyuczony, leczenie (podrz.), medycyna (podrz.), sztuka lekarska (podrz.), fach (pot.) (nadrz.), praca (nadrz.), profesja (nadrz.), robota (pot.) (nadrz.), rzemiosło (przestarz.) (nadrz.), zajęcie (nadrz.), zawód (nadrz.).
3. Specjalność to inaczej branża, (pot.) fach, profesja, rzemiosło, specjalizacja, umiejętność, praca, zajęcie, zawód.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa SPECJALNOŚĆ

SPECJALNOŚĆ
branża, specjalizacja
SPECJALNOŚĆ
zawód wyuczony, leczenie (podrz.), medycyna (podrz.), sztuka lekarska (podrz.), fach (pot.) (nadrz.), praca (nadrz.), profesja (nadrz.), robota (pot.) (nadrz.), rzemiosło (przestarz.) (nadrz.), zajęcie (nadrz.), zawód (nadrz.)
SPECJALNOŚĆ
branża, (pot.) fach, profesja, rzemiosło, specjalizacja, umiejętność, praca, zajęcie, zawód

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok SPECJALNOŚĆ

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

3×5 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: SPECJALNOŚĆ

Quantcast