Synonimy do słowa SPOGLĄDAĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: SPOGLĄDAĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa SPOGLĄDAĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

SPOGLĄDAĆ
to inaczej:

dosięgać wzrokiem, obserwować, oglądać, patrzeć, przyglądać się, spostrzegać, spozierać, gapić się (pot.) (podrz.), patrzeć bezmyślnie (podrz.), wybałuszać gały (pot.) (podrz.), wytrzeszczać oczy (podrz.), patrzeć ukradkiem (podrz.), zerkać (podrz.), podglądać (podrz.), podpatrywać (podrz.), zaglądać z ciekawością (podrz.), dostrzec (podrz.), odnotować (podrz.), spostrzec (podrz.), uświadomić sobie (podrz.), zanotować (podrz.), zauważyć (podrz.), pożerać wzrokiem (podrz.), szukać wzrokiem (podrz.), wypatrywać (podrz.), wytężać wzrok (podrz.)SPOGLĄDAĆ
to inaczej:

patrzeć, dosięgać wzrokiem, spostrzegać, oglądać, podpatrywać, obserwować, spozierać, przyglądać sięPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

SPOGLĄDAĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa spoglądać?", są:

1. Spoglądać to inaczej dosięgać wzrokiem, obserwować, oglądać, patrzeć, przyglądać się, spostrzegać, spozierać, gapić się (pot.) (podrz.), patrzeć bezmyślnie (podrz.), wybałuszać gały (pot.) (podrz.), wytrzeszczać oczy (podrz.), patrzeć ukradkiem (podrz.), zerkać (podrz.), podglądać (podrz.), podpatrywać (podrz.), zaglądać z ciekawością (podrz.), dostrzec (podrz.), odnotować (podrz.), spostrzec (podrz.), uświadomić sobie (podrz.), zanotować (podrz.), zauważyć (podrz.), pożerać wzrokiem (podrz.), szukać wzrokiem (podrz.), wypatrywać (podrz.), wytężać wzrok (podrz.).
2. Spoglądać to inaczej patrzeć, dosięgać wzrokiem, spostrzegać, oglądać, podpatrywać, obserwować, spozierać, przyglądać się.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa SPOGLĄDAĆ

SPOGLĄDAĆ
dosięgać wzrokiem, obserwować, oglądać, patrzeć, przyglądać się, spostrzegać, spozierać, gapić się (pot.) (podrz.), patrzeć bezmyślnie (podrz.), wybałuszać gały (pot.) (podrz.), wytrzeszczać oczy (podrz.), patrzeć ukradkiem (podrz.), zerkać (podrz.), podglądać (podrz.), podpatrywać (podrz.), zaglądać z ciekawością (podrz.), dostrzec (podrz.), odnotować (podrz.), spostrzec (podrz.), uświadomić sobie (podrz.), zanotować (podrz.), zauważyć (podrz.), pożerać wzrokiem (podrz.), szukać wzrokiem (podrz.), wypatrywać (podrz.), wytężać wzrok (podrz.)
SPOGLĄDAĆ
patrzeć, dosięgać wzrokiem, spostrzegać, oglądać, podpatrywać, obserwować, spozierać, przyglądać się

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: SPOGLĄDAĆ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x