Synonimy do słowa SPOZIERAĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: SPOZIERAĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa SPOZIERAĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

SPOZIERAĆ
to inaczej:

dosięgać wzrokiem, obserwować, oglądać, patrzeć, przyglądać się, spoglądać, spostrzegać, gapić się (pot.) (podrz.), patrzeć bezmyślnie (podrz.), wybałuszać gały (pot.) (podrz.), wytrzeszczać oczy (podrz.), patrzeć ukradkiem (podrz.), zerkać (podrz.), podglądać (podrz.), podpatrywać (podrz.), zaglądać z ciekawością (podrz.), dostrzec (podrz.), odnotować (podrz.), spostrzec (podrz.), uświadomić sobie (podrz.), zanotować (podrz.), zauważyć (podrz.), pożerać wzrokiem (podrz.), szukać wzrokiem (podrz.), wypatrywać (podrz.), wytężać wzrok (podrz.)SPOZIERAĆ
to inaczej:

patrzeć, dosięgać wzrokiem, spostrzegać, oglądać, obserwować, przyglądać się, spoglądaćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

SPOZIERAĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa spozierać?", są:

1. Spozierać to inaczej dosięgać wzrokiem, obserwować, oglądać, patrzeć, przyglądać się, spoglądać, spostrzegać, gapić się (pot.) (podrz.), patrzeć bezmyślnie (podrz.), wybałuszać gały (pot.) (podrz.), wytrzeszczać oczy (podrz.), patrzeć ukradkiem (podrz.), zerkać (podrz.), podglądać (podrz.), podpatrywać (podrz.), zaglądać z ciekawością (podrz.), dostrzec (podrz.), odnotować (podrz.), spostrzec (podrz.), uświadomić sobie (podrz.), zanotować (podrz.), zauważyć (podrz.), pożerać wzrokiem (podrz.), szukać wzrokiem (podrz.), wypatrywać (podrz.), wytężać wzrok (podrz.).
2. Spozierać to inaczej patrzeć, dosięgać wzrokiem, spostrzegać, oglądać, obserwować, przyglądać się, spoglądać.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa SPOZIERAĆ

SPOZIERAĆ
dosięgać wzrokiem, obserwować, oglądać, patrzeć, przyglądać się, spoglądać, spostrzegać, gapić się (pot.) (podrz.), patrzeć bezmyślnie (podrz.), wybałuszać gały (pot.) (podrz.), wytrzeszczać oczy (podrz.), patrzeć ukradkiem (podrz.), zerkać (podrz.), podglądać (podrz.), podpatrywać (podrz.), zaglądać z ciekawością (podrz.), dostrzec (podrz.), odnotować (podrz.), spostrzec (podrz.), uświadomić sobie (podrz.), zanotować (podrz.), zauważyć (podrz.), pożerać wzrokiem (podrz.), szukać wzrokiem (podrz.), wypatrywać (podrz.), wytężać wzrok (podrz.)
SPOZIERAĆ
patrzeć, dosięgać wzrokiem, spostrzegać, oglądać, obserwować, przyglądać się, spoglądać

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: SPOZIERAĆ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x