Synonimy do słowa STWIERDZIĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: STWIERDZIĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa STWIERDZIĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 5 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

STWIERDZIĆ
to inaczej:

ogłosić, oznajmić, powiedzieć, rzec, zakomunikować, opisać (podrz.), opowiedzieć (podrz.), przedstawić (podrz.), zaprezentować (podrz.), puścić parę z ust (pot.) (podrz.), wygadać się (podrz.), wypaplać (podrz.)STWIERDZIĆ
to inaczej:

określić, skonstatować, ustalićSTWIERDZIĆ
to inaczej:

orzec, sprawdzićSTWIERDZIĆ
to inaczej:

ogłosić, (książk.) orzec, oznajmić, powiedzieć, (książk.) rzec, (książk.) skonstatować, wywnioskować, zakomunikować, zadeklarować, skwitować, oświadczyć, wyrazić zdanieSTWIERDZIĆ
to inaczej:

odkryć, przyuważyć, ustalić, wykryć, zaobserwować, zauważyć, potwierdzić, upewnić sięPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

STWIERDZIĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa stwierdzić?", są:

1. Stwierdzić to inaczej ogłosić, oznajmić, powiedzieć, rzec, zakomunikować, opisać (podrz.), opowiedzieć (podrz.), przedstawić (podrz.), zaprezentować (podrz.), puścić parę z ust (pot.) (podrz.), wygadać się (podrz.), wypaplać (podrz.).
2. Stwierdzić to inaczej określić, skonstatować, ustalić.
3. Stwierdzić to inaczej orzec, sprawdzić.
4. Stwierdzić to inaczej ogłosić, (książk.) orzec, oznajmić, powiedzieć, (książk.) rzec, (książk.) skonstatować, wywnioskować, zakomunikować, zadeklarować, skwitować, oświadczyć, wyrazić zdanie.
5. Stwierdzić to inaczej odkryć, przyuważyć, ustalić, wykryć, zaobserwować, zauważyć, potwierdzić, upewnić się.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 5.

Synonimy słownikowe do słowa STWIERDZIĆ

STWIERDZIĆ
ogłosić, oznajmić, powiedzieć, rzec, zakomunikować, opisać (podrz.), opowiedzieć (podrz.), przedstawić (podrz.), zaprezentować (podrz.), puścić parę z ust (pot.) (podrz.), wygadać się (podrz.), wypaplać (podrz.)
STWIERDZIĆ
określić, skonstatować, ustalić
STWIERDZIĆ
orzec, sprawdzić
STWIERDZIĆ
ogłosić, (książk.) orzec, oznajmić, powiedzieć, (książk.) rzec, (książk.) skonstatować, wywnioskować, zakomunikować, zadeklarować, skwitować, oświadczyć, wyrazić zdanie
STWIERDZIĆ
odkryć, przyuważyć, ustalić, wykryć, zaobserwować, zauważyć, potwierdzić, upewnić się

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok STWIERDZIĆ

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: STWIERDZIĆ

x