Synonimy do słowa SZKŁA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: SZKŁA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa SZKŁA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

SZKŁA
to inaczej:

binokle (przestarz.), drugie oczy, gogle (pot.), okulary, patrzałki (żart.), aparat (nadrz.), instrument (nadrz.), narzędzie (nadrz.), przyrząd (nadrz.), sprzęt (nadrz.), urządzenie (nadrz.)SZKŁA
to inaczej:

(pot.) bryle, (żart.) drugie oczy, okulary, (żart.) patrzałkiSZKŁA
to inaczej:

binokle, goglePrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

Szukaj synonimów do słowa

SZKŁA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa szkła?", są:

1. Szkła to inaczej binokle (przestarz.), drugie oczy, gogle (pot.), okulary, patrzałki (żart.), aparat (nadrz.), instrument (nadrz.), narzędzie (nadrz.), przyrząd (nadrz.), sprzęt (nadrz.), urządzenie (nadrz.).
2. Szkła to inaczej (pot.) bryle, (żart.) drugie oczy, okulary, (żart.) patrzałki.
3. Szkła to inaczej binokle, gogle.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa SZKŁA

SZKŁA
binokle (przestarz.), drugie oczy, gogle (pot.), okulary, patrzałki (żart.), aparat (nadrz.), instrument (nadrz.), narzędzie (nadrz.), przyrząd (nadrz.), sprzęt (nadrz.), urządzenie (nadrz.)
SZKŁA
(pot.) bryle, (żart.) drugie oczy, okulary, (żart.) patrzałki
SZKŁA
binokle, gogle

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: SZKŁA

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x