Synonimy do słowa UCIEKAĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: UCIEKAĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa UCIEKAĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

UCIEKAĆ
to inaczej:

brać nogi za pas (żart.), czmychać, dawać dyla (żart.), pierzchać, pryskać (pot.), rejterować (książk.), spierdalać (wulg.), uchodzić (przestarz.), ulatniać się (żart.), umykać, wiać, wyrywać (pot.), zabierać się, zmykać, zwiewaćUCIEKAĆ
to inaczej:

(pot.) brać nogi za pas, (książk.) czmychać, (pot.) dawać dyla, (książk.) pierzchać, (pot.) pryskać, (książk.) rejterować, (książk.) uchodzić, (pot.) ulatniać się, umykać, (pot.) wiać, (pot.) zmykać, (pot.) zwiewaćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

UCIEKAĆ SIĘ
to inaczej:

chwytać się, imać sięSzukaj synonimów do słowa

UCIEKAĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa uciekać?", są:

1. Uciekać to inaczej brać nogi za pas (żart.), czmychać, dawać dyla (żart.), pierzchać, pryskać (pot.), rejterować (książk.), spierdalać (wulg.), uchodzić (przestarz.), ulatniać się (żart.), umykać, wiać, wyrywać (pot.), zabierać się, zmykać, zwiewać.
2. Uciekać to inaczej (pot.) brać nogi za pas, (książk.) czmychać, (pot.) dawać dyla, (książk.) pierzchać, (pot.) pryskać, (książk.) rejterować, (książk.) uchodzić, (pot.) ulatniać się, umykać, (pot.) wiać, (pot.) zmykać, (pot.) zwiewać.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa UCIEKAĆ

UCIEKAĆ
brać nogi za pas (żart.), czmychać, dawać dyla (żart.), pierzchać, pryskać (pot.), rejterować (książk.), spierdalać (wulg.), uchodzić (przestarz.), ulatniać się (żart.), umykać, wiać, wyrywać (pot.), zabierać się, zmykać, zwiewać
UCIEKAĆ
(pot.) brać nogi za pas, (książk.) czmychać, (pot.) dawać dyla, (książk.) pierzchać, (pot.) pryskać, (książk.) rejterować, (książk.) uchodzić, (pot.) ulatniać się, umykać, (pot.) wiać, (pot.) zmykać, (pot.) zwiewać

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: UCIEKAĆ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x