Synonimy do słowa UDZIAŁ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: UDZIAŁ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa UDZIAŁ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 5 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

UDZIAŁ
to inaczej:

uczestnictwoUDZIAŁ
to inaczej:

wkład, współpracaUDZIAŁ
to inaczej:

akcjaUDZIAŁ
to inaczej:

akces, członkostwo, przynależność, (książk.) partycypacja, uczestnictwo, współudział, współpracaUDZIAŁ
to inaczej:

(pot.) dola, należna część, porcja, zaliczkaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

BIORĄCY UDZIAŁ
to inaczej:

partycypującyBRAĆ UDZIAŁ
to inaczej:

asystować, pomagać, popierać, uczestniczyć, wspieraćBRAĆ UDZIAŁ
to inaczej:

partycypować, uczestniczyć, asystować (podrz.), pomagać (podrz.), popierać (podrz.), uczestniczyć (podrz.), wspierać (podrz.)BRAĆ UDZIAŁ
to inaczej:

uczestniczyćBRAĆ UDZIAŁ W GŁOSOWANIU
to inaczej:

głosować, oddawać głosBRAĆ UDZIAŁ W WYBORACH
to inaczej:

głosować, korzystać z czynnego prawa wyborczego (książk.)BRAĆ UDZIAŁ W WYŚCIGACH
to inaczej:

ścigać sięOKREŚLONY UDZIAŁ
to inaczej:

kontyngentWNIEŚĆ UDZIAŁ
to inaczej:

przyczynić się, współdziałaćWZIĄĆ UDZIAŁ
to inaczej:

wciągnąć się, zaangażować sięSzukaj synonimów do słowa

UDZIAŁ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa udział?", są:

1. Udział to inaczej uczestnictwo.
2. Udział to inaczej wkład, współpraca.
3. Udział to inaczej akcja.
4. Udział to inaczej akces, członkostwo, przynależność, (książk.) partycypacja, uczestnictwo, współudział, współpraca.
5. Udział to inaczej (pot.) dola, należna część, porcja, zaliczka.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 5.

Synonimy słownikowe do słowa UDZIAŁ

UDZIAŁ
uczestnictwo
UDZIAŁ
wkład, współpraca
UDZIAŁ
akcja
UDZIAŁ
akces, członkostwo, przynależność, (książk.) partycypacja, uczestnictwo, współudział, współpraca
UDZIAŁ
(pot.) dola, należna część, porcja, zaliczka

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: UDZIAŁ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2022

x