Synonimy do słowa UKAZYWAĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: UKAZYWAĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa UKAZYWAĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 5 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

UKAZYWAĆ
to inaczej:

dostrzegać, zwracać uwagęUKAZYWAĆ
to inaczej:

objawiaćUKAZYWAĆ
to inaczej:

obnażać, odkrywać, odsłaniać, pokazywać, ujawniać, uwidoczniać, wyjawiaćUKAZYWAĆ
to inaczej:

ukazywaćUKAZYWAĆ
to inaczej:

demonstrować, obnażać, obrazować, omawiać, pokazywać, prezentować, przedstawiać, ujawniać, uwidoczniać, wyjawiaćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do UKAZYWAĆ.

UKAZYWAĆ SIĘ
to inaczej:

pojawiać się, zjawiać sięSzukaj synonimów do słowa

UKAZYWAĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa ukazywać?", są:

1. Ukazywać to inaczej dostrzegać, zwracać uwagę.
2. Ukazywać to inaczej objawiać.
3. Ukazywać to inaczej obnażać, odkrywać, odsłaniać, pokazywać, ujawniać, uwidoczniać, wyjawiać.
4. Ukazywać to inaczej ukazywać.
5. Ukazywać to inaczej demonstrować, obnażać, obrazować, omawiać, pokazywać, prezentować, przedstawiać, ujawniać, uwidoczniać, wyjawiać.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 5.

Synonimy słownikowe do słowa UKAZYWAĆ

UKAZYWAĆ
dostrzegać, zwracać uwagę
UKAZYWAĆ
objawiać
UKAZYWAĆ
obnażać, odkrywać, odsłaniać, pokazywać, ujawniać, uwidoczniać, wyjawiać
UKAZYWAĆ
ukazywać
UKAZYWAĆ
demonstrować, obnażać, obrazować, omawiać, pokazywać, prezentować, przedstawiać, ujawniać, uwidoczniać, wyjawiać

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok UKAZYWAĆ

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

5×2 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: UKAZYWAĆ

Quantcast