Synonimy do słowa UMIERAĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: UMIERAĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa UMIERAĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

UMIERAĆ
to inaczej:

dogorywać, ginąć, konać, odchodzić, wyziewać ducha (pot.), zamierać, zdychaćUMIERAĆ
to inaczej:

(książk.) konaćUMIERAĆ
to inaczej:

(pot.) zdychać, (książk.) odchodzić ze świata żywych, (książk.) kończyć żywot, odchodzić, ginąć, (książk.) dokonywać żywota, (książk.) wyziewać ducha, dogorywać, (książk.) patrzeć śmierci w oczy, (książk.) stać nad grobemUMIERAĆ
to inaczej:

kończyć się, podupadać, bankrutować, plajtowaćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

Szukaj synonimów do słowa

UMIERAĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa umierać?", są:

1. Umierać to inaczej dogorywać, ginąć, konać, odchodzić, wyziewać ducha (pot.), zamierać, zdychać.
2. Umierać to inaczej (książk.) konać.
3. Umierać to inaczej (pot.) zdychać, (książk.) odchodzić ze świata żywych, (książk.) kończyć żywot, odchodzić, ginąć, (książk.) dokonywać żywota, (książk.) wyziewać ducha, dogorywać, (książk.) patrzeć śmierci w oczy, (książk.) stać nad grobem.
4. Umierać to inaczej kończyć się, podupadać, bankrutować, plajtować.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa UMIERAĆ

UMIERAĆ
dogorywać, ginąć, konać, odchodzić, wyziewać ducha (pot.), zamierać, zdychać
UMIERAĆ
(książk.) konać
UMIERAĆ
(pot.) zdychać, (książk.) odchodzić ze świata żywych, (książk.) kończyć żywot, odchodzić, ginąć, (książk.) dokonywać żywota, (książk.) wyziewać ducha, dogorywać, (książk.) patrzeć śmierci w oczy, (książk.) stać nad grobem
UMIERAĆ
kończyć się, podupadać, bankrutować, plajtować

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: UMIERAĆ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x