Synonimy do słowa UMKNĄĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: UMKNĄĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa UMKNĄĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 6 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

UMKNĄĆ
to inaczej:

zabrać się, czmychnąć, (pot.) dać dyla, wymknąć się, pierzchnąć, (pot.) wyrwać, schronić się, zrejterować, skryć się, (pot.) ulotnić się, uciec, oddalić się, ujść, (pot.) prysnąć, (pot.) zwiać, wziąć nogi za pas, wybiecUMKNĄĆ
to inaczej:

umknąć uwadze, (rzadziej) umknąć uwagiUMKNĄĆ
to inaczej:

ujść uwagiUMKNĄĆ
to inaczej:

pominąćUMKNĄĆ
to inaczej:

wymknąć sięUMKNĄĆ
to inaczej:

uciec, minąć, przeminąćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

Szukaj synonimów do słowa

UMKNĄĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa umknąć?", są:

1. Umknąć to inaczej zabrać się, czmychnąć, (pot.) dać dyla, wymknąć się, pierzchnąć, (pot.) wyrwać, schronić się, zrejterować, skryć się, (pot.) ulotnić się, uciec, oddalić się, ujść, (pot.) prysnąć, (pot.) zwiać, wziąć nogi za pas, wybiec.
2. Umknąć to inaczej umknąć uwadze, (rzadziej) umknąć uwagi.
3. Umknąć to inaczej ujść uwagi.
4. Umknąć to inaczej pominąć.
5. Umknąć to inaczej wymknąć się.
6. Umknąć to inaczej uciec, minąć, przeminąć.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 6.

Synonimy słownikowe do słowa UMKNĄĆ

UMKNĄĆ
zabrać się, czmychnąć, (pot.) dać dyla, wymknąć się, pierzchnąć, (pot.) wyrwać, schronić się, zrejterować, skryć się, (pot.) ulotnić się, uciec, oddalić się, ujść, (pot.) prysnąć, (pot.) zwiać, wziąć nogi za pas, wybiec
UMKNĄĆ
umknąć uwadze, (rzadziej) umknąć uwagi
UMKNĄĆ
ujść uwagi
UMKNĄĆ
pominąć
UMKNĄĆ
wymknąć się
UMKNĄĆ
uciec, minąć, przeminąć

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: UMKNĄĆ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x