Synonimy do słowa UPRAWNIĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: UPRAWNIĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa UPRAWNIĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

UPRAWNIĆ
to inaczej:

nadać moc prawną, uprawomocnić, zalegalizowaćUPRAWNIĆ
to inaczej:

upełnomocnić, upoważnićUPRAWNIĆ
to inaczej:

nadać moc prawną, upełnomocnić, upoważnić, zalegalizować, uprawomocnićPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do UPRAWNIĆ.

Szukaj synonimów do słowa

UPRAWNIĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa uprawnić?", są:

1. Uprawnić to inaczej nadać moc prawną, uprawomocnić, zalegalizować.
2. Uprawnić to inaczej upełnomocnić, upoważnić.
3. Uprawnić to inaczej nadać moc prawną, upełnomocnić, upoważnić, zalegalizować, uprawomocnić.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa UPRAWNIĆ

UPRAWNIĆ
nadać moc prawną, uprawomocnić, zalegalizować
UPRAWNIĆ
upełnomocnić, upoważnić
UPRAWNIĆ
nadać moc prawną, upełnomocnić, upoważnić, zalegalizować, uprawomocnić

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok UPRAWNIĆ

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: UPRAWNIĆ

x