Synonimy do słowa USTANAWIAĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: USTANAWIAĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa USTANAWIAĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 6 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

USTANAWIAĆ
to inaczej:

dyktować, narzucać, zastrzegaćUSTANAWIAĆ
to inaczej:

konstytuować, mianować, powołać do życia, stanowić, tworzyć, ustanowić, wyznaczaćUSTANAWIAĆ
to inaczej:

urządzać, zakładaćUSTANAWIAĆ
to inaczej:

fundować, formować, konstytuować, zarządzać, powodować, powoływać do życia, stanowić, tworzyć, urządzać, zakładać, otwierać, wprowadzaćUSTANAWIAĆ
to inaczej:

mianować, wyznaczaćUSTANAWIAĆ
to inaczej:

bić, pobijać, wyznaczaćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

USTANAWIAĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa ustanawiać?", są:

1. Ustanawiać to inaczej dyktować, narzucać, zastrzegać.
2. Ustanawiać to inaczej konstytuować, mianować, powołać do życia, stanowić, tworzyć, ustanowić, wyznaczać.
3. Ustanawiać to inaczej urządzać, zakładać.
4. Ustanawiać to inaczej fundować, formować, konstytuować, zarządzać, powodować, powoływać do życia, stanowić, tworzyć, urządzać, zakładać, otwierać, wprowadzać.
5. Ustanawiać to inaczej mianować, wyznaczać.
6. Ustanawiać to inaczej bić, pobijać, wyznaczać.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 6.

Synonimy słownikowe do słowa USTANAWIAĆ

USTANAWIAĆ
dyktować, narzucać, zastrzegać
USTANAWIAĆ
konstytuować, mianować, powołać do życia, stanowić, tworzyć, ustanowić, wyznaczać
USTANAWIAĆ
urządzać, zakładać
USTANAWIAĆ
fundować, formować, konstytuować, zarządzać, powodować, powoływać do życia, stanowić, tworzyć, urządzać, zakładać, otwierać, wprowadzać
USTANAWIAĆ
mianować, wyznaczać
USTANAWIAĆ
bić, pobijać, wyznaczać

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: USTANAWIAĆ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x