Synonimy do słowa UWIEŚĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: UWIEŚĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa UWIEŚĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 5 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

UWIEŚĆ
to inaczej:

omotać, sponiewierać, zbałamucić (żart.), zepsuć (żart.)UWIEŚĆ
to inaczej:

porwać, uprowadzićUWIEŚĆ
to inaczej:

omotać, sponiewierać, zbałamucić, namówić, podbić, skokietować, zwabić, zdobyć, zachęcić, poderwać, rozkochać, owinąć wokół palca, zabajerowaćUWIEŚĆ
to inaczej:

pozyskać, zyskać, skłonić, skusić, przekabacić, nakłonić, przyciągnąć, przekonać, nakręcić, zjednać, przeciągnąć, ująć, zachęcićUWIEŚĆ
to inaczej:

zepsuć, zamącić w głowie, zamydlić oczy, zawrócić w głowie, omotać, zniewolić, ogłupić, wywieść w pole, otumanić, zwieść, zmylić, omamićPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

Szukaj synonimów do słowa

UWIEŚĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa uwieść?", są:

1. Uwieść to inaczej omotać, sponiewierać, zbałamucić (żart.), zepsuć (żart.).
2. Uwieść to inaczej porwać, uprowadzić.
3. Uwieść to inaczej omotać, sponiewierać, zbałamucić, namówić, podbić, skokietować, zwabić, zdobyć, zachęcić, poderwać, rozkochać, owinąć wokół palca, zabajerować .
4. Uwieść to inaczej pozyskać, zyskać, skłonić, skusić, przekabacić, nakłonić, przyciągnąć, przekonać, nakręcić, zjednać, przeciągnąć, ująć, zachęcić .
5. Uwieść to inaczej zepsuć, zamącić w głowie, zamydlić oczy, zawrócić w głowie, omotać, zniewolić, ogłupić, wywieść w pole, otumanić, zwieść, zmylić, omamić.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 5.

Synonimy słownikowe do słowa UWIEŚĆ

UWIEŚĆ
omotać, sponiewierać, zbałamucić (żart.), zepsuć (żart.)
UWIEŚĆ
porwać, uprowadzić
UWIEŚĆ
omotać, sponiewierać, zbałamucić, namówić, podbić, skokietować, zwabić, zdobyć, zachęcić, poderwać, rozkochać, owinąć wokół palca, zabajerować
UWIEŚĆ
pozyskać, zyskać, skłonić, skusić, przekabacić, nakłonić, przyciągnąć, przekonać, nakręcić, zjednać, przeciągnąć, ująć, zachęcić
UWIEŚĆ
zepsuć, zamącić w głowie, zamydlić oczy, zawrócić w głowie, omotać, zniewolić, ogłupić, wywieść w pole, otumanić, zwieść, zmylić, omamić

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: UWIEŚĆ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x