Synonimy do słowa WIAĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: WIAĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa WIAĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

WIAĆ
to inaczej:

brać nogi za pas (żart.), czmychać, dawać dyla (żart.), pierzchać, pryskać (pot.), rejterować (książk.), spierdalać (wulg.), uchodzić (przestarz.), uciekać, ulatniać się (żart.), umykać, wyrywać (pot.), zabierać się, zmykać, zwiewaćWIAĆ
to inaczej:

dąć, dmuchać, świstaćWIAĆ
to inaczej:

dmuchać, dąć, świstać, wyrywać, zwiewaćWIAĆ
to inaczej:

zabierać się, czmychać, pierzchać, ulatniać się, umykać, uchodzić, rejterować, uciekać, wyrywać, zmykać, zwiewać, pryskać, brać nogi za pas, dawać dylaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

WIAĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa wiać?", są:

1. Wiać to inaczej brać nogi za pas (żart.), czmychać, dawać dyla (żart.), pierzchać, pryskać (pot.), rejterować (książk.), spierdalać (wulg.), uchodzić (przestarz.), uciekać, ulatniać się (żart.), umykać, wyrywać (pot.), zabierać się, zmykać, zwiewać.
2. Wiać to inaczej dąć, dmuchać, świstać.
3. Wiać to inaczej dmuchać, dąć, świstać, wyrywać, zwiewać.
4. Wiać to inaczej zabierać się, czmychać, pierzchać, ulatniać się, umykać, uchodzić, rejterować, uciekać, wyrywać, zmykać, zwiewać, pryskać, brać nogi za pas, dawać dyla.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa WIAĆ

WIAĆ
brać nogi za pas (żart.), czmychać, dawać dyla (żart.), pierzchać, pryskać (pot.), rejterować (książk.), spierdalać (wulg.), uchodzić (przestarz.), uciekać, ulatniać się (żart.), umykać, wyrywać (pot.), zabierać się, zmykać, zwiewać
WIAĆ
dąć, dmuchać, świstać
WIAĆ
dmuchać, dąć, świstać, wyrywać, zwiewać
WIAĆ
zabierać się, czmychać, pierzchać, ulatniać się, umykać, uchodzić, rejterować, uciekać, wyrywać, zmykać, zwiewać, pryskać, brać nogi za pas, dawać dyla

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: WIAĆ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x