Synonimy do słowa WSPÓŁMAŁŻONEK

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: WSPÓŁMAŁŻONEK.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa WSPÓŁMAŁŻONEK

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

WSPÓŁMAŁŻONEK
to inaczej:

gorsza połowa (żart.), małżonek, mąż, partner, ślubny, towarzysz życia (książk.), współmałżonek (oficj.), żonkoś (żart.) (podrz.), rogacz (podrz.), zdradzony mąż (podrz.), pantofel (pot.) (podrz.), pantoflarz (podrz.), bliski (nadrz.), członek rodziny (nadrz.), koligat (nadrz.), krewniak (nadrz.), krewny (nadrz.), współmałżonka (antonim)WSPÓŁMAŁŻONEK
to inaczej:

małżonek, (żart.) gorsza połowa, partner, (pot.) ślubny, mąż, towarzysz życiaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

WSPÓŁMAŁŻONEK inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa współmałżonek?", są:

1. Współmałżonek to inaczej gorsza połowa (żart.), małżonek, mąż, partner, ślubny, towarzysz życia (książk.), współmałżonek (oficj.), żonkoś (żart.) (podrz.), rogacz (podrz.), zdradzony mąż (podrz.), pantofel (pot.) (podrz.), pantoflarz (podrz.), bliski (nadrz.), członek rodziny (nadrz.), koligat (nadrz.), krewniak (nadrz.), krewny (nadrz.), współmałżonka (antonim).
2. Współmałżonek to inaczej małżonek, (żart.) gorsza połowa, partner, (pot.) ślubny, mąż, towarzysz życia.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa WSPÓŁMAŁŻONEK

WSPÓŁMAŁŻONEK
gorsza połowa (żart.), małżonek, mąż, partner, ślubny, towarzysz życia (książk.), współmałżonek (oficj.), żonkoś (żart.) (podrz.), rogacz (podrz.), zdradzony mąż (podrz.), pantofel (pot.) (podrz.), pantoflarz (podrz.), bliski (nadrz.), członek rodziny (nadrz.), koligat (nadrz.), krewniak (nadrz.), krewny (nadrz.), współmałżonka (antonim)
WSPÓŁMAŁŻONEK
małżonek, (żart.) gorsza połowa, partner, (pot.) ślubny, mąż, towarzysz życia

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: WSPÓŁMAŁŻONEK

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x